Propunere Club modificare beneficiari IMM Invest

În urma sesizărilor primite de la membrii noștri, am constatat că societățile agricole organizate în baza Legii nr. 36/1991, sunt exceptate din categoria beneficiarilor eligibili în cadrul Programului IMM Invest.

În acest sens, pentru a veni în sprijinul acestor societăți agricole, am transmis adresă către FNGCIMM prin care solicităm o analiză privind posibilitatea modificării Programului IMM Invest astfel încât societățile agricole să fie incluse pe lista beneficiarilor eligibili.

Principalele argumente ale Clubului Fermierilor Români în susținerea acestui demers derivă din faptul că societățile agricole:

  • plătesc TVA, plătesc impozite pe profit sau pe impozit pe venit micro;
  • plătesc taxe și contribuții la stat;
  • au angajați permanenți și sezonieri;
  • au leasinguri și credite la bănci;
  • desfășoară activitate economică similară oricăror altor societăți comerciale care au ca domeniu de activitate agricultura.

Menționăm că am transmis adresa cu această solicitare către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Guvernul și Președinția României.

Adresa transmisă autorităților poate fi consultată aici: Modificare beneficiari Program IMM Invest

Ghid AFIR Submăsura 17.1 – noi propuneri Club

Clubul Fermierilor Români a transmis un nou set de propuneri către MADR și AFIR pentru completarea ghidului AFIR pentru Submăsura 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, animalelor și plantelor.

Documentul a fost elaborat ca urmare a propunerilor primite de la fermieri, în urma consultării ghidului actualizat, publicat pe site-ul AFIR.

Noile propuneri țin cont de realitatea din teren și de specificul activităților agricole în ferme, cu impact economic semnificativ în afacerile fermierilor și sunt importante atât din perspectiva evaluării, raportării și a despăgubirilor acordate fermierilor în caz de daună, cât și pentru că lărgesc gama produselor de asigurare eligibile prin această Submăsură.

Suntem interesați ca prin prevederile ghidului actualizat să crească numărul de fermieri care accesează această facilitate oferită de Submăsura 17.1, respectiv  să crească gradul de accesare de către agricultori a schemelor de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care pot afecta producția agricolă.

Criza COVID-19 determină o scădere a predictibilității în afaceri pentru fermieri, schimbările climatice și fenomenele extreme accentuează această situație, seceta pedologică sau înghețul târziu afectează culturile agricole și necesită măsuri de asigurare a accesului cât mai extins al fermierilor la instrumentele de gestionare a riscurilor.

Adresa Clubului detaliată poate fi citită aici: Adresa CFRO_propuneri ghid AFIR submasura 17.1_07.05.2020

Ghidul AFIR Submăsura 17.1: diferențe 2020 vs. 2019

Ghidul AFIR privind Submăsura 17.1 a fost publicat pe site-ul AFIR, împreună cu documentele conexe.

Considerăm că noile măsuri incluse în ghidul actualizat simplifică mult procesul de accesare a fondurilor alocate prin Submăsura 17.1.

Vă prezentăm mai jos modificările ghidului actualizat față de ediția 2019. Puteți consulta tabelul de mai jos și în fișierul atașat.

 

GHID 2019

GHID ACTUALIZAT 2020

 –

Apar la riscuri eligibile: boli ale animalelor, care figurează în Anexa II, la Regulamentul U.E. 652/2014, și care nu fac obiectul despăgubirilor prin programe cu finanțare europeană sau națională.
 

 –

 

Se încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate, cu același tip de cultură/pentru întreg efectivul de animale, aferent aceleiași specii existente în cadrul exploatației. În cadrul plantațiilor pomicole/viticole, se va asigura întreaga suprafață plantată cu aceeași specie.

 –

Apare definiția pentru “același tip cultură” (suprafețe cu acelați tip de cultură: porumb boabe, siloz, zaharat, semincer, etc.).

 –

Apare precizare pentru eligibilitatea contractelor în derulare, pentru pepiniere și plantații, sector zootehnie.
Valoarea sprijinului este fie 70%, fie 55%, în funcție de dimensiunea economică a fermei (SO). Valoarea sprijinului nerambursabil este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și este plătită efectiv de către fermier.
Solicitantul completează la secțiunea d) din Cererea de Finanțare. Solicitantul completează la secțiunea c) din Cererea de Finanțare.

 –

În cazul în care asigurarea este făcută în euro, se va face conversie, la schimbul valutar valabil la 01.01 a anului în care se depune cererea (ww.ecb.int/index.html).

 –

Documentația aferentă Cererii de Finanțare/dosarului Cererii de Plată, se depune online pe www.afir.info, conform “instrucțiuni pentru modulele online”.

 –

Cererea de Finanțare se completează ținând cont de secțiunea: “reguli de completare“.

 –

În cazul exploatațiilor care includ sectorul vegetal (cultură/plantația asigurată): se completează datele din secțiunea a 5-a a Cererii de Finanțare, și trebuie să corespundă cu Contractul de Asigurare și cu Declarația de suprafață – anexă la Cererea Unică de plată, depusă la APIA, cu toate modificările incluse. Dacă nu s-a depus declarația la APIA, se depun extrasele din Registrele Agricole, aferente localităților în care se regăsește exploatația agricolă.

 –

Pentru sectorul zootehnic, specii de animale/păsări: se completează datele din secțiunea a 5-a a Cererii de Finanțare, și trebuie să corespundă cu Contractul de Asigurare și cu Registrele Exploatațiilor, de la ANSVS, emise la data depunerii Cererii de Finanțare.

 –

Pentru speciile care nu se găsesc în ANSVSA, se depun extrase din Registrele Agricole actualizate.
Sesiune pentru fiecare tip de cultură (de primăvară și de toamnă). O singură sesiune anuală – anunț de lansare accesare măsură, în care se precizează alocarea disponibilă și perioada de depunere a Cererilor de Finanțare.

 –

Cererea de Finanțare trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute în secțiunea e) a acesteia, scanate și depuse online pe www.afir.info.
Detalii despre dimensiunea economică. Nu mai există date despre dimensiunea economică.
După semnarea deciziei de finanțare, se depune Formularul de Plată (Anexa 4 la Ghidul Solicitantului). În cazul în care, decizia de finanțare nu se prezintă în termenul precizat în Notificare și nici nu se anunță AFIR că nu se poate respecta termenul, se consideră ca s-a renunțat la sprijin. După semnarea deciziei de finanțare, se depune online Formularul de Plată (anexa 4 la Ghidul Solicitantului). În cazul în care, decizia de finanțare nu se semnează la termenul precizat în Notificare și nici nu se anunță AFIR că nu se poate respecta termenul, se consideră ca s-a renunțat la sprijin.

 

 

Durata de execuție a deciziei de finanțare începe de la data luării la cunoștință, prin semnătura de către beneficiar a deciziei, și se finalizează la data rambursării integrale de către AFIR, a sprijinului nerambursabil, sau la data valabilității contractului de asigurare. Durata de execuție a deciziei de finanțare este de maxim 12 luni, de la data luării la cunoștință, prin semnătura de către beneficiar a deciziei.

 

 

 

 –

Modificarea deciziei de finanțare se face cu acordul ambelor părți, excepție: modificări ale legislației, modificări ale valorii sprijinului financiar, ca urmare a modificării cursului de schimb, în cazul deciziilor de finanțare semnate în anul următor celui în care a fost depusă cererea.
Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la OJFIR, pe suport de hârtie și pe suport electronic (CD). Dosarul Cererii de Plată se depune online. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor de plată și Cererea de Plată, trebuie completate în format electronic, în limba română. Dosarul Cererii de Plată retras / neconform / neeligibil se poate redepune o singură dată.
Cererea de Plată de depune fizic, în ziua semnării de luare la cunoștință a deciziei de finanțare. Dacă se optează pentru depunere cererii în două tranșe, a doua Cerere de Plată, se depune în maxim 30 zile de la data expirării termenului de plată integrală a contractului de asigurare. Cererea de Plată se depune online, după data semnării de luare la cunoștință a deciziei de finanțare. Dacă se optează pentru depunerea cererii în două tranșe, a doua Cerere de Plată, se depune în maxim 9 luni de la data semnării luării la cunoștință a deciziei de finanțare (asigurare să fie platită integral).

 

 

Plata se va efectua de către AFIR, în maxim 90 zile de la data depunerii înregistrării dosarului Cererii de Plată la OJFIR. Plata se va efectua de către AFIR, în maxim 90 zile calandaristice de la data depunerii online a dosarului Cererii de Plată.
Toate documentele din lista de documente necesare depunerii Cererii de Finațare erau obligatorii, în afară de fișele/devizele tehnologice.

 

 

 

 

 

 

Documentele necesare depunerii Cererii de Finanțare:
Obligatorii: Contractul de Asigurare și anexele la acesta; documentul care atestă plata a cel puțin 50% din valoarea integrală a primei de asigurare (OP împreună cu extras de cont bancar sau chitanța sau bon fiscal sau chitanța de POS și extrasul de cont bancar); actul de identitate al reprezentantului legal; documentul emis de instituția financiar-bancară cu numele titularului, CUI, codul IBAN.-După caz: lista cu lucrări aferente culturii de la semănat, la recoltat și perioada realizării acestora; extrasul din Registrul Agricol (pentru cei care nu au depus Declarația de Suprafață la APIA); documente aferente ultimului an fiscal (pentru cei care nu au depus Cererea Unică de plată la APIA); actul constitutiv sau statutul; alte documente justificative persoanei juridice.
Extrasul din Registrul Agricol – termen de valabilitate de 10 zile.

 

 

Extrasul din Registrul Agricol nu mai are termen de valabilitate de 10 zile, dar trebuie să conțină emitentul extrasului și denumirea entității care deține exploatația agricolă; actul constitutiv sau statutul persoanei juridice, doar pentru cei care nu sunt înregistrati la ONRC.
 –

 

Extrasul din Registrul Agricol și actul constitutiv se depun doar dacă nu există depuse la APIA Declarația de suprafață și Cererea Unică de plată.

 

Apreciem deschiderea și interesul cu care AFIR și MADR au primit propunerile Clubului Fermierilor Români, formulate pe baza consultărilor cu fermierii. Așa cum vă informam anterior, cele mai multe propuneri au fost preluate în ghidul actualizat pentru 2020.

Tabelul de mai sus poate fi consultat în format .pdf aici: Ghid AFIR Submasura 17.1_diferente 2020 vs 2019