Poziție Club privind PNRR

Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă își exprimă susținerea pentru propunerile de programe de reformă înaintate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a fi incluse spre finanțare în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare Economică (PNRR), vizând gestionarea eficientă a apei și solului prin reabilitarea și modernizarea structurilor hidroameliorative (irigații, desecare-drenaj) și pentru combaterea eroziunii solului (CES).

Propunerile sus-menționate au rezultat în cadrul consultărilor desfășurate pe parcursul anilor 2019-2020 de către MADR cu formele asociative din agricultură, universități și institute de cercetare. Clubul Fermierilor Români a contribuit prin elaborarea unui studiu privind impactul de mediu asupra biodiversitățiii și menținerii calității solului, economic și privind performanța în agricultură generat de abandonarea timp de 30 de ani a infrastructurilor hidroameliorative din România, evidențiind beneficiile modernizării și reabilitării acestei infrastructuri.    

Considerăm că analiza economică și de mediu sintetizată mai jos aduce argumente care demonstrează contribuția acestor programe de reformă propuse la atingerea obiectivelor de mediu și la întărirea rezilienței firmelor care gestionează împreună suprafețe semnificative destinate agriculturii în România, consolidând siguranța și securitatea alimentară a României și a Uniunii Europene.

I. Necesitatea și importanța strategică a refacerii structurii de desecare și drenaj la nivel național

Clubul Fermierilor Români, ca parte interesată de creșterea competitivității agriculturii românești, a identificat ca problemă majoră, lipsa gestionării eficiente a apei și necesitatea reabilitării, modernizǎrii și extinderii amenajărilor hidroameliorative. În acest sens, Clubul a demarat și finalizat prezenta sinteză a unui studiu care semnalează o serie de aspecte de interes, lansând astfel o provocare constructivă autorităților competente.

Organizația noastră a realizat acest studiu pentru a veni în întâmpinarea Guvernului României cu date tehnice privind situația actuală cu care se confruntă fermierii din zona Banatului și nu numai. Analizând sursele istorice şi informațiile tehnice evaluate de-a lungul timpului, se desprinde concluzia că această zonă a țării s-a născut din mlaştină şi s-a dezvoltat cu eforturi mari făcute de generaţiile trecute, dar se va reîntoarce în mlaştină dacă nu se vor găsi căile corespunzătoare de soluționare a problemelor de îmbunătățiri funciare. Acestea reprezintă lucrări din tehnica construcțiilor care stabilesc un echilibru între sol, apă, aer și culturile agricole, astfel încât productivitatea să fie optimă. În acest sens, este necesară identificarea celor mai potrivite soluții de rezolvare a problemelor, care trebuie înțelese și recunoscute pentru realizarea unei agriculturi raționale, cu protecția resurselor de apă și sol.

După anul 1989, alocarea de fonduri insuficiente pentru întreținerea amenajărilor de desecare și drenaj, multe dintre ele realizate la nivel tehnic și de cunoaștere al anilor 1970 – 1980, a determinat reducerea severă a funcționalității lor, datorită colmatării canalelor, creșterii vegetaţiei specifice zonelor umede, deteriorării construcțiilor hidrotehnice și stațiilor de pompare. Consecințele acestei stări de fapt sunt amplificate, an de an, de evoluțiile climatice extreme, caracterizate de alternanța perioadelor cu exces și deficit de precipitații.

Efectele negative mai importante sunt:

 • Degradarea solurilor (compactare, sărăturare secundară, poluare și eroziune prin scurgere la suprafață etc) ;
 • Poluarea apelor de suprafață și freatice;
 • Imposibilitatea efectuării lucrărilor agricole la timp și în condiții optime;
 • Creșterea riscului de inundații;
 • Pierderi de producție, asociate cu pierderi de suprafață de cultură prin băltiri;
 • Periclitarea sustenabilității activităților agricole din aceste zone.

În final, efectele negative asupra agriculturii afectează calitatea vieții locuitorilor, iar pe termen mediu și lung, pot duce la reducerea drastică a suprafețelor cultivate.

Amenajările hidroameliorative au fost proiectate astfel încât să elimine apa în exces, gravitațional sau prin pompare, și să mențină nivelul apelor freatice la cote optime. Ridicarea nivelului apelor freatice peste anumite cote determină în perioade ploioase joncțiunea apei pluviale cu cea freatică, favorizând levigarea îngrășămintelor, pesticidelor, erbicidelor în apele freatice. O amenajare de desecare și drenaj este constituită din construcții de captare, dirijare și evacuare a excesului de umiditate de pe suprafețele afectate în timp util, astfel încât perioada afectată de excesul de umiditate să fie una cât mai scurtă.

Excesul de apă afectează culturile agricole prin:

 • Întârzierea semănatului în primăvară;
 • Pierderi semnificative de culturi agricole și suprafețe prin băltiri;
 • Favorizarea apariției unor boli specifice;
 • Înmulțirea buruienilor hidrofile;
 • Suprapunerea fenofazelor critice pentru apă a plantelor cu perioadele calde și secetoase;
 • Sistem radicular slab dezvoltat.

În același timp, excesul de apă care se scurge la suprafața solului, creează premisele unor forme diferite de eroziune, iar prin antrenarea particulelor de sol, substanțele chimice ajung în canale, pârâuri și în final, în râuri. În urma acestui fenomen, solul este afectat și rămâne sărăcit de substanțe nutritive necesare unei productivități optime, ceea ce contravine și scopului strategiei Farm to Fork, care propune creșterea nutrienților în sol.

Concluzii privind efectele directe și grave asupra sustenabilității activității agricole în zonele afectate:
 • Degradarea solului;
 • Producții scăzute;
 • Costuri tehnologice suplimentare;
 • Poluarea suplimentară a solului și a apei;
 • Necesitatea supradotării cu utilaje agricole, pentru efectuarea lucrărilor agricole într-un timp cât mai scurt;
 • Poluarea suplimentară cu gaze cu efect de seră (metan și CO2) prin creșterea consumului de carburant al utilajelor agricole.

Reabilitarea amenajărilor hidroameliorative și aducerea lor la parametrii optimi, funcțional proiectați, va contribui la o ameliorare semnificativă a calității solului, apei, precum și la o productivitate ridicată, posibilă a culturilor și astfel la asigurarea securității alimentare.

Reabilitarea amenajărilor hidroameliorative se realizează cu ajutorul unor investiții semnificative, de mare anvergură, care constau în reparații capitale ale infrastructurii de canale: terțiare, secundare și principale, precum și a stațiilor de pompare aferente acestor sisteme. Acolo unde este cazul, este necesară modernizarea și retehnologizarea stațiilor de pompare și modernizarea echipamentelor hidromecanice.

Factorii limitativi pentru producția agricolă (compactarea solurilor, excesul și deficitul de precipitații, sărăturarea secundară) necesită măsuri agrotehnice specifice cu puternic efect ecologic atât asupra solului, cât și a reducerii poluării apelor de suprafață și freatice:

 • Lucrări de prevenire a compactării secundare a solului;
 • Permeabilizarea solului prin lucrări de afânare adâncă;
 • Practicarea de asolamente ameliorative pentru mediu.

În contextul schimbărilor climatice, a alternanței perioadelor cu exces de precipitații cu cele de secetă, este obligatorie o abordare integrată astfel încât să se reducă aportul de apă din zonele limitrofe mai înalte, prin retenția lor în mici baraje, acumulări, urmând ca apa să fie utilizată pentru irigații în perioadele secetoase.

Exploatarea rațională a amenajărilor hidroameliorative, după reabilitarea și modernizarea lor, presupune câteva elemente tehnice și legislative:

 • Introducerea tarifelor (taxelor) de IF conform legii 138/2004 pentru toți beneficiarii;
 • Susținerea financiară pentru plata taxelor de IF din fondurile de mediu.

Proprietăţile fizice şi hidrofizice ale solului se modifică favorabil. Astfel, se constată creşterea porozității, îmbunătăţirea structurii şi a permeabilității acestuia. Ca urmare, creşte capacitatea solului de a înmagazina apa în vederea satisfacerii necesităţilor plantelor în perioadele secetoase. Prin îmbunătăţirea proprietăților solului este influenţată favorabil şi creşterea plantelor. Acestea îşi pot dezvolta un sistem radicular normal care să exploateze un volum mai mare de sol, acoperind mai uşor necesarul de apă şi hrană al plantelor. Mai mult, eliminarea excesului de apă duce şi la dispariţia unor buruieni specifice (coada calului, roua cerului, rogoz, papură, trestie, pipirig etc.). În acelaşi timp se previne apariția unor boli şi dăunători.

Funcționarea sistemelor hidroameliorative împreună cu o agrotehnică specifică accentuează modificările favorabile menţionate, având ca efect creşterea producţiei (amendare, fertilizare, arătură adâncă).

Prin intermediul lucrărilor hidroameliorative, se obțin sporuri mari de producție, ceea ce duce la o calitate sporită a producțiilor, o siguranță și o predictibilitate a acestora. Perspectiva unor producții considerabil mai mari poate constitui elemente de dezvoltare ale unui areal și creșterea calității vieții concomitent cu creșterea gradului de conștientizare a importanței protecției mediului al locuitorilor din acel areal.

 

II. Necesitatea și importanța strategică a reabilitării, extinderii și modernizării infrastructurii de irigații la nivel național

Considerăm imperativă realizarea și îmbunătățirea, acolo unde este cazul, a infrastructurii de irigații concomitent cu infrastructura de desecare. Aceste aspecte reprezintă o problemă pe care România n-o mai poate amâna. Diminuarea producției agricole din ultima perioadă, datorată lipsei de precipitații, a condus la realizarea unui randament scăzut a celor mai importante culturi agricole la nivel național, mulți fermieri fiind în pragul falimentului. Întregul spațiu comunitar beneficiză în mod direct de o serie de produse agricole oferite de țara noastră, iar o diminuare a acesteia va conduce la o instabilitate a securității alimentare europene, un aspect extrem de important în această perioadă.

Mai mult, prezența mai multor surse de apă în apropierea principalelor zone agricole ale țării reprezintă un aspect important pe care trebuie să-l valorificăm în perioada următoare. Cu siguranță, conform unor discuții purtate cu Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare, realizarea unor investiții cu fondurile disponibile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, se va realiza la cele mai noi standarde, utilizând ultimele tehnologii în domeniu, astfel încât impactul investiției să fie cel așteptat, adică creșterea randamentului la hectar al principalelor culturi agricole.

Totodată, prezența unei infrastructuri adecvate de irigații va conduce la posibilitatea realizării unui sistem integrat de gestionare a apei, care să poată fi utilizat chiar și pentru dezvoltarea zonei pomicole sau implementarea unor noi culturi agricole. În acest sens, enumerăm 5 aspecte importante care vizează rolul irigațiilor în Planul Național de Redresare și Reziliență:

 • Protejează investiția și veniturile fermierilor;
 • Factor determinant al siguranței producției;
 • Creșterea productivității și a producției naționale;
 • Creșterea rezilienței fermelor;
 • Contribuie la securitatea alimentară a Uniunii Europene – România fiind una dintre principalele state membre producătoare de cereale și oleaginoase.
Protejează investiția și veniturile fermierilor

În fiecare hectar de pământ se investesc sume cuprinse între 550 – 750 de EURO, constând, în funcție de cultură, în lucrările de pregătire a patului germinativ, costurile cu angajații, amortizarea utilajelor, costurile cu semințele, îngrășamintele, spectrul de produse care au ca scop protecția culturilor, costurile de mecanizare cu însămânțarea, dispersia îngrășămintelor, precum și a menținerii culturilor în bune condiții prin produsele pentru protecția culturilor și operațiunea finală, recoltarea. În tot acest context de operațiuni cuantificate în costuri, apa deține rolul suprem. Fără apă, toate cele enumerate anterior, cuantificate în cifrele expuse mai jos, reprezintă doar pierderi. Aceste pierderi, după cum s-a observat în anul 2020, din cauza secetei, sunt extrem de greu de compensat, în unele cazuri chiar imposibil. Astfel, sisteme inteligente și eficiente de irigații permit protejarea investițiilor în vederea obținerii recoltelor.

Factor determinant al siguranței producție

Apa, prin refacerea sistemelor de irigații, este garantul unei productivități optime. În anul 2020, agricultura la nivel european, precum și în țările din nordul Africii și Orientul Mijlociu, a suferit din cauza secetei care a dus la producții mult reduse, care nu au putut acoperi investițiile în culturi. Cererea venind dinspre țările cu orientare preponderentă de importator nu a putut fi suplinită din cauza producțiilor scăzute în țările exportatoare, din cauza secetei pedologice și, astfel, s-a declanșat o spirală a prețurilor produselor agro-alimentare. Pentru exemplificare, putem enumera prețuri ale anului 2019, comparativ cu 2020, la principalele mărfuri tranzacționate, după cum urmează:

Tabelul nr. 1: Prețurile la principale culturi în perioada 2019-2020
tabel 1 PNRR
Sursa: Analiza și statistica Clubului Fermierilor Români

Astfel, producția agricolă națională a înregistrat două șocuri foarte puternice:

 1. Creșterea prețurilor produselor alimentare de bază precum pâinea și produsele de panificație, uleiurile vegetale și derivatele lor, care au afectat cetățenii cu venituri reduse.
 2. Nesiguranța legată de validitatea stocurilor și a produselor existente, seceta provocând reale probleme fermierilor, cuantificarea acestora fiind incertă foarte multă vreme, care a generat temeri foarte serioase în privința asigurării securității alimentare.

În contextul problemelor create de producțiile reduse în Europa, este de notat decizia Rusiei de a impune taxe de export asupra materiei prime, cu scopul declarat de a stăvili inflația prețurilor la alimentele de bază, spre exemplu la grâu, pentru care Rusia este cel mai mare exportator, cu circa 42 milioane tone/an, dintr-o producție totală de 83 milioane tone, după cum urmează:

 1. Impunerea unei taxe de de 50 euro/tonă, în perioada 01.03.2021 – 30.06.2021.
 2. Proiect de taxă asupra recoltei noi de grâu, o schemă de calcul cu o bază de cotație Port Rusia, ex Novorossysk, de 200 USD/tonă, iar tot ceea ce depășește această bază taxâdu-se cu 70%. În cazul de față, recolta nouă este cotată la 250 USD/tonă, ceea ce conduce la o taxă de 35 USD/tonă.

Așadar, importanța sistemelor de irigații în Planul Național de Redresare și Reziliență, este vitală, disponibilitatea apei ar fi condus la diminuarea efectelor secetei și implicit a inflației prețurilor și nesiguranța alimentară. Spre exemplificare, înaintăm o analiză comparativă în ceea ce privește producția agricolă într-un an normal, 2019, versus anul 2020, la nivelul României.

Tabelul nr. 2: Producția României în perioada 2019-2020
tabel 2 PNRR

Sursa: Analiza și statistica Clubului Fermierilor Români,  conform cu datele USDA

De asemenea, includem un tabel care conține numărul de hectare calamitate total, la nivelul anului 2020, cu mențiunea că numai această categorie de 100 % calamitat este inserată.

Tabelul nr. 3: Suprafața de teren agricol supusă calamității totale în anul 2020
tabel 3 PNRR

Sursa: Analiza și statistica Clubului Fermierilor Români, conform cu datele MADR.

Creșterea productivității și a producției naționale

Apa, având un rol fundamentul în ciclul agricol, crește în mod exponențial producția la nivel național prin productivitatea la hectar. Astfel, comparăm efectele unui hectar irigat cu unul neirigat, la nivel de randament mediu în fermele tehnologizate. Am utilizat indicatori de producție europeni actuali, precum și o proiecție în ceea ce privește nivelul de producție și productivitate la un hectar irigat. De aceea, subliniem și prin acest argument importanța stabilirii unui sistem de irigații eficient la nivel național, România fiind firește o țară cu mare potențial agricol.

În tabelul de mai jos, prezentăm o analiză comparativă de producție între țările cu productivitatea cea mai mare, limitându-ne doar la culturile de grâu și rapiță.

Tabelul nr. 4: Producția la grâu și rapiță în statele cele mai importante privind productivitatea acestor culturi
tabel 4 PNRR

Sursa: Strategie Grains

Mai departe, am introdus un factor de raportare între o medie a celor mai productive țări și România, potențând nivelul la care ar putea ajunge datorită sistemelor de irigații, prin factor matematic aplicat la suprafețele plantate. Astfel, vom folosi în modelul matematic media țărilor din tabelul de mai sus, excluzând evident România și Bulgaria. Factorul de multiplicare îl vom numi ratio, adică productivitatea celor mai performante țări, raportate la nivelul României.

Tabelul nr. 5: Productivitatea celor mai importante țări europene, raportată la nivelul României.
tabel 5 pnrr
Creșterea rezilienței fermelor

Anul 2020 ne-a arătat dimensiunea efectului lipsei apei din agricultura României și nu numai. Weather market a devenit principalul factor de risc în agricultură, iar impactul lor financiar asupra fermelor a fost dezastruos. Sistemele hidroameliorative (irigații, desecări sau mixte) sunt vitale pentru reziliența fermelor în contextul climatic de astăzi, unde încălzirea globală face ca riscul lipsei de apă să devină un factor iminent în fiecare sezon agricol.

Revenind la dimensiunea financiară a pierderilor asupra unei ferme, notăm:

 • Pierderea totală a valorii finanțate (sumele cheltuite cu înființarea unui hectar);
 • Pierderea totală a discounturilor acordate de firmele de distribuție pentru plata la termen a produselor;
 • Costurile financiare aplicate celor două componente menționate anterior, pentru neplata la termen;
 • Contravaloarea penalizărilor contractuale aplicate de către comercianți pentru neexecutarea contractelor de vânzare mărfuri;
 • Costurile financiare aplicate înființării recoltei anului următor – neavând venituri această activitate este finantață prin creditare.

Mai mult, prezentăm mai jos un tabel care conține elementele impactului financiar asupra unui hectar, segregat, pe categorii de culturi.

Tabelul nr. 6: Elementele impactului financiar asupra unui hectar, la nivel de an secetos
tabel 6 pnrr

Sursa: Cercetare Clubul Fermierilor Români, conf datelor furnizate de firmele de distribuție inputuri și firmele de trading.

Tabelul anterior prezintă impactul secetei din punct de vedere financiar asupra fermelor, având următoarele elemente caracteristice:

 • Coloana 1: venituri potențiale estimate la semănat;
 • Coloana 2: costuri înființare sezon 2019;
 • Coloana 3: debitul financiar, adică dobânda credit neperformant și transferat pentru sezonul următor, plus anularea oricărui discount pentru inputuri, aproximativ 30%;
 • Coloana 4: suma costurilor de înființare, a debitelor din coloana 3 și a veniturilor (zero în cazul de față) referindu-ne la hectarele calamitate în proporție de 80-100%;
 • Coloana 5: costuri cu înființarea, lipsa discounturilor și costurile financiare pentru sezonul 2020-2021;
 • Coloana 6: penalizările aplicate de cumpărători, traderi/intermediari/nivel de producție la hectar;
 • Coloana 7: total debite 2019, penalizări cumpărători, debite estimate pentru înființare an 2020, minus prevederile OUG 148;
 • Coloana 8: venituri estimate pentru perioada 2020-2021 acordate tendințelor de preț pentru recolta nouă;
 • Coloana 9: balanța de venituri vs. debite totale;
 • Coloana 10: timp de recuperare a debitelor (minim 2 sezoane).

Conform informațiilor menționate mai sus, creșterea rezilienței fermelor românești o considerăm de importanță vitală pentru agricultura românească, implicând astfel necesitatea refacerii și modernizării (acolo unde este cazul) sistemelor de irigații la nivel național.

Contribuția României la securitatea alimentară a Uniunii Europene – România fiind una dintre principalele state membre producătoare de cereale și oleaginoase

Uniunea Europeană este un beneficiar major al producției românești de porumb și semințe de floarea-soarelui. În fiecare an, importurile și comerțul intra-comunitar cu porumb depășește 23 milioane de tone, o mare parte provenită din România, cu destinații tradiționale precum Spania, Grecia, Italia, Ungaria, Germania și Elveția. De asemenea, oleaginoasele românești, rapița și, în special, semințele de floarea-soarelui, alimentează unități de procesare din Franța, Germania, Olanda, Polonia, Ungaria și Bulgaria. Ca și importanță, România este considerată un furnizor de materie primă în formă brută, care ocupă locul întâi la producția de porumb, locul 3 la floarea-soarelui și locul 4 la producția de grâu din Uniunea Europeană.

În argumentarea celor de mai sus, inserăm un extras din scrisoarea trimisă și semnată de către Philippe Mitko, președinte COCEREAL, adresată Comisarului European pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, în data de 18.09.2020.

Acest extras relatează rolul major al Romaniei în cadrul UE privind aprovizionarea cu materie primă brută.

„As it has been reported in the press, disruptions are already felt across the whole agri supply chain in Central Eastern Europe, due to the uncertainty that this decision has created for operators in the food and feed sectors.  Indeed, this geographical area is key for the supply of agri raw material and ingredients throughout Europe – and third countries. For that reason, the measures proposed by the Romanian Government will have a long-term effect not only on Romanian Agriculture, but on the full EU grains supply chain.  Apart from the fact that giving farmers the possibility to default on their contracts can lead to serious financial difficulties throughout the supply chain, including bankruptcies. ”

„Așa cum a fost raportat în presă, perturbările sunt deja resimțite pe întregul lanț de aprovizionare cu produse agricole din Europa Centrală și de Est, datorită incertitudinii pe care această decizie a creat-o pentru operatorii din sectoarele alimentelor și furajelor. Într-adevăr, această zonă geografică este esențială pentru furnizarea de materii prime și ingrediente agricole în întreaga Europă – și în țările terțe.

Din acest motiv, măsurile propuse de guvernul român vor avea un efect pe termen lung nu numai asupra agriculturii românești, ci și asupra întregului lanț de aprovizionare cu cereale din UE. Faptul că acordarea posibilității fermierilor de a nu-și respecta contractele poate duce la serioase dificultăți financiare pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, include chiar și falimentarea. ”

Această intervenție la comisarul european pentru agricultură dovedește rolul României și necesitatea implicită a susținerii prin Planul Național de Redresare și Reziliență a creării unei infrastructuri adecvate gestionării cât mai eficiente a apei.

Problema majoră identificată de organizația noastră înglobează mai multe obiective de dezvoltare durabilă, după cum urmează: Fără sărăcie; Foamete “zero”; Consum și producție responsabilă.

Încercând să ne adaptăm cerințelor impuse de standardele Uniunii Europene, considerăm imperios necesară și o reformă educațională de conștientizare la nivelul agriculturii, care să vizeze problemele semnalate: lipsa gestionării eficiente a apei și necesitatea reabilitării, modernizǎrii și extinderii amenajărilor hidroameliorative. Toate acestea se află într-o strânsă legătură și urmăresc creșterea productivității, siguranța și securitatea alimentară și realizarea unui cadru prielnic socio-economic.

România înregistrează, conform datelor preluate de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, o suprafață de teren arabil de aproximativ 8 milioane de hectare, este cultivată de aproximativ 12.310 fermieri, care lucrează suprafețe mai mari de 100 hectare, dintr-un total de 3.422.020 fermieri (incluzând toate categoriile de ferme vegetale). Totodată, considerăm că, concomitent cu măsurile hidroameliorative, este necesară implementarea unui program național de coagulare a fermelor mici de subzistență în unități agricole mai mari, cu caracter comercial.  

Dacă se vor avea în vedere programe de sistematizare teritorială judicioasă, este posibil să se îmbunătățească structura factorilor de producție din România. Acest aspect indică faptul că realizarea unei reforme în zona agriculturii, prin intermediul fondurilor Planului Național de Redresare și Reziliență va avea un impact favorabil asupra unei distribuții de forță de muncă în spațiul rural românesc, care va atrage tinerii din diaspora și va conduce la repopularea zonei rurale.

Raport piață cereale 29 martie 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Începând cu 22 februarie, raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 29 MARTIE 2021 NL

Piața grâului

Grâul OC românesc pierde consistent în ultimile zile la capitolul preț. Relația dintre cerere și ofertă nu se balansează și, astfel, asistăm la o scădere ce duce prețul grâului românesc, recoltă veche OC, la nivel de sub …., mai precis …..

Cererea lipsește (…).

Această scădere are loc din cauza (…)

Colegii din bazin sunt în exact aceeași situație ca și noi. Lipsa destinațiilor, precum și lipsa de constanță a unor destinații ce amână sau anulează licitații, determină ca prețul să scadă.

Pentru o mai bună vizualizare, vă prezentăm o listă a cotațiilor din Origini:

Design fără titlu (5)

După cum se poate observa, (…) Diferența între originile din bazin este determinată doar de (…).

 

Pe plan bursier, situația este reflectată ad-literam. Indicațiile de închidere de joi, 25 martie 2021, arătau (…)

4 ianuarie 2021 a fost momentul declanșator al urcușului, facilitat de anunțul despre iminența instituirii taxei de export din 15 fabruarie și a dublării acesteia din 1 martie. Semnalul de panică generat, în ceea ce privește iminența creșterii prețului din cauza taxei a generat o urcare abruptă a prețului grâului. Tot în luna ianuarie, Rusia a vândut/ expediat / exportat un nivel de peste 3,3 milioane de tone de grâu, un record absolut la nivel de volum. Însă aceste mărfuri erau deja achiziționate din lunile noiembrie-decembrie 2020 de către exportatori. Decongestionarea a venit tot brusc, pe baza unui simplu zvon la care algoritmii de tranzacționare au reacționat, cum că taxa va fi abolită. A urmat o scădere dramatică de cel puțin 12 EUR/tonă într-o singură după-amiază.

Recapitulăm bazinul Mării Negre și disponibilul de export:

 • Rusia minim … milioane tone,
 • Ucraina minim … milioane tone,
 • RO-BG … milioane tone incluzând aici grâul sârbesc.

În total, sunt disponibile circa … milioane tone grâu OC. Premisele conduc spre (…).

 

LICITAȚII – nimic spectaculos în zona noastră de interes.

 • ETHIOPIA revine cu o nouă licitație de 400.000 tone, după anularea unei licitații în ianuarie de 600.000 tone.
 • FILIPINE a respins toate ofertele de grâu pentru licitația de 155.000 de tone din cauza prețului de peste 300 USD/tonă.
 • THAILANDA a achiziționat 430.000 de tone de grâu furajer divizat în opt loturi, la prețul de 273 USD/tonă C&F.

 

Grâul recoltă nouă (NC) în (…)

 1. Rusia revine cu anunțuri de recoltă în creștere. De la 76,2 milioane inițial, au crescut la 79 milioane, iar acum acest nivel este depășit și este anunțat un nivel foarte aproape de 80 milioane tone. Cu siguranță, vom asista la (…)
 2. SUA primesc un impuls necesar în ceea ce privește regimul precipitațiilor din Câmpiile de Sud, lucru ce a generat deja (…)
 3. UE indică o stare a culturilor bună spre foarte bună. Ieșirea din hibernare s-a produs deja, iar plantele își continuă ciclul de creștere.
 4. România se aliniază în aceeași parametri de stagiu bun spre foarte bun de vegetație a culturilor de grâu. Astfel că (…).

Bursele reacționează în consecință și vedem rectificări (…)

 

Piața orzului

Prețul orzului recoltă veche are ca indicație … EUR/tonă, dar lichiditatea este destul de mică, ca și cererea, de altfel. În piața internă, fermele de porci nu au o necessitate curentă ca să influențeze dinamica vânzărilor, astfel că lucrurile sunt statice din punct de vedere al tranzacțiilor.

Prețul orzului recoltă nouă, în schimb (…). Indicațiile curente sunt la nivel de … EUR/tonă pentru paritatea CPT Constanța. Mărfurile se tranzacționează, deși nu la nivel mare, dar notăm contractare.

Piața porumbului

Piața porumbului românesc recoltă veche (OC) nu a suferit (…)

În piața internă, se plătesc …. EUR/tonă la nivel de ferme zootehnice, însă termenul de plată este de 90 de zile. Deci, dacă scădem costul financiar și ajustăm logistic, nivelul este identic, dacă nu chiar mai jos. Trebuie să ținem cont și de paritatea euro-dolar, unde dolarul american este întărit.

În bazinul Mării Negre, activitatea (…)

CBOT, indicatorul principal de preț pentru cultura de porumb, ne arată nivelul de rezistență al prețului porumbului recoltă veche în graficul de mai jos. După cum se observă, (…)

Design fără titlu (6)

În ceea ce privește recolta nouă de porumb, remarcăm (…)

În România, prețul porumbului recoltă nouă este la nivelul de … EUR/tonă în paritatea CPT Constanța. Este practic (…).

Pentru informare, vă menționăm că în data de 26 martie, prețul porumbului în China era de 2.842 Yuani/tonă, adică 435 USD/tonă, în timp ce grâul era cotat la nivelul de 2.516 Yuani/tonă, adică 385 USD/tonă.

În planul prognozelor de însămânțare ce converg în prognoze de recoltă, bazinul Mării Negre prin Ucraina, principalul rezervor de porumb al zonei, indică un nivel de (…)

Peste Ocean, în America de Sud, Brazilia a depășit nivelul de 98% în plantarea recoltei a doua de porumb Safrinha, iar estimările de recoltă totală sunt la nivelul de 105 milioane tone, în timp ce Argentina gravitează în jurul valorii de 45 milioane de tone, cu un 10% stadiu de recoltare.

SUA înregistrează progrese semnificative ale ritmului de plantare, ei aflându-se în statele din sud la peste 30%. Intenția totală este estimată la 93,2 milioane de acri, în creștere cu 2,6% față de anul trecut. (…)

Piața semințelor de rapiță

Semințele de rapiță rămân în trend. Cotațiile Matif august 2021 indicau pe 26 martie, …. Nivelul este susținut de prețul energiei, în primul rând, precum și de cererea de ulei de rapiță, agregată cu cea de șroturi.

În plan local, notăm (…)

Inserăm un grafic care ne arată nivelul de rezistență al prețului rapiței, pe care-l vedem statutat la … EUR/tonă, conform indicațiilor măsurate pe luna martie 2021.

Design fără titlu (7)

Acest aspect înseamnă (…)

Piața semințelor de floarea-soarelui

În piața semințelor de floarea-soarelui, notăm (…)

Reacționând pe acest trend de deflație a prețului uleiului brut, prețurile pentru recolta nouă, (…)

Este foarte dificil de prevăzut trendul. Nimeni nu poate anticipa ce va fi în luna august 2021, însă o certitudine avem în acest moment, si anume că s-au contractat forward cantități importante, iar (…)

Până la momentul recoltării mai este cale lungă. Fermierii trebuie să însămânțeze, iar semnalul a fost dat prin oprirea precipitațiilor, astfel că luna aprilie va fi una de activitate intensă în câmp.

Piața boabelor de soia

 • Recolta braziliană se apropie de sfârșitul recoltării cu pași repezi. Estimările de până acum indică un grad de recoltare apropiat de 96% în Mato Grosso, iar în regiunea Parana peste 80%. Acest aspect revelează că prognoza de recoltă braziliană rămâne la nivelul de 133 milioane tone.

  Prognoza argentiniană de soia boabe este estimată în scădere cu 2,5 milioane tone, până la nivelul de 44 milioane tone din cauza tiparului schimbător al vremii din această țară. Recoltarea abia a început în Argentina, deci datele se mai pot schimba.

  Ca particularitate, Argentina exportă un volum mult mai mic de soia boabe. Focusul principal este pe extracția și producerea de șrot și ulei și exportul acestor produse. Prin comparație, Brazilia exportă direct materia primă, adică boabele de soia, fără a aduce valoare adăugată.

  SUA au o prognoză de plantare soia, conform USDA, de 90 milioane acri, adică 36,44 milioane hectare, care vor avea un randament de 49 busheli/acre, adică 3,3 tone/ha. Deducem deci o producție prognozată de circa 110 milioane de tone.

  Cotațiile CBOT pentru soia sunt (…).

Vremea

România  – prognoza meteo 26 martie – 9 aprilie 2021, PLOI

10. romania
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 29 martie 2021 este disponibil integral membrilor Clubului sau poate fi accesat prin abonament (3 săptămâni încercare gratuită – free trial) la butonul de mai jos.

Întâlnire de lucru Club – Ministerul Mediului

Clubul Fermierilor Români a avut joi, 17 martie, o întâlnire de lucru la Ministerul Mediului pentru a continua discuțiile inițiate la începutul anului privind anumite subiecte tematice de interes pentru fermierii români. Ne-am exprimat interesul de a fructifica cele discutate în cadrul unui parteneriat între organizația noastră și Minister, prin care să contribuim la elaborarea și punerea cu succes în aplicare a politicilor publice care urmăresc angajamentele de mediu în agricultură.

161865967_472377674119353_4365445258253924353_o

În urma întâlnirii avute în data de 17.03.2021, puteți regăsi mai jos o sintetizare a subiectelor de interes pentru perioada imediat următoare:

 • promovarea unor proiecte pilot la nivel național privind stațiile de biogaz, prin crearea unui sistem integrat de transformare a dejecțiilor animalelor rumegătoare și nu numai, dar și a altor materiale organice, transformând materia primă în energie electrică și termică, cu utilizare directă în spațiul rural;
 • promovarea de culturi energetice (cu precădere plopi și salcie) și în cadrul altor terenuri agricole care dețin un nivel de fertilitate redus, ca alternativă pentru zonele degradate (conform Legii 186);
 • posibilitatea implementării la nivel național a unei soluții de reutilizare a sticlei, ca alternativă principală pentru reciclare, cu scopul diminuării consumului și energiei specifice creării acestui tip de ambalaj;
 • elaborarea și punerea cu succes în aplicare a politicilor publice și planurilor de acțiune care vizează angajamentele de mediu în agricultură, vizând ca sursă de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență;
 • continuitatea stabilirii unor derogări de la perioadele de interdicție pentru aplicarea de îngrășăminte pe terenurile agricole;
 • transmiterea a doi absolvenți ai programului Tineri Lideri, ediția a II-a, într-un stagiu de practică, în cadrul Ministerului Mediului.

Am asigurat autoritățile de angajarea deplină a Clubului Fermierilor Români pentru inițierea unui dialog cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor asupra aspectelor legislative legate de domeniul agricol și de mediu. Avem încredere că vom putea contribui, alături de celelalte părți implicate, la stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vor fi incluse în noile programe de finanțare europeană.

La butonul de mai jos puteți consulta scrisoarea de follow-up transmisă de Club în urma întâlnirii din 17 martie 2021:

Alocările bugetare PNDR pentru perioada de tranziție

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în parteneriat cu mediul asociativ, pe baza rezultatelor analizelor SWOT și a nevoilor au stabilit alocările bugetare pentru următoarea perioadă.

Conform Regulamentului UE nr. 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului pentru tranziția PAC, aprobat în data de 23 decembrie 2020, a fost extinsă aplicabilitatea cadrului legal existent pentru perioada 2021-2022, concomitent cu suplimentarea bugetului aferent Programului Național de Dezvoltare Rurală, având ca sursă principală, noul Cadru Financiar Multianual (CFM 2021-2027).

Bugetul PNDR alocat pentru perioada de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde euro, fiind format din următoarele surse:

 • Fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) – 2.569,10 mil. euro
 • Fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) – 692,09 mil. euro

Repartizarea alocării bugetare o puteți găsi mai jos, cu precizarea că valorile raportate sunt valabile pentru întreg exercițiul financiar tranzitoriu, în funcție de gradul de absorbție a fiecărei măsuri și submăsuri în parte.

 

SM 4.1 „Investiții în exploatații agricole”: 760 mil. euro alocare publică (CFM) pentru componentele:

 • achiziții simple si echipamente de irigații în fermă: 125,00 mil. euro
 • vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
 • zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
 • tineri fermieri (achiziție utilaje – vegetal și zootehnic): 75,00 mil. euro
 • zootehnie (producție primară, condiționare și marketing)  – NAȚIONAL: 240,00 mil. euro
 • zootehnie (producție primară, condiționare și marketing)  – MONTAN: 60 mil. euro
 • legume (inclusiv în spatii protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing): 100,00 mil. euro
 • legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50,00 mil. euro

SM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”

 • 122,70 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul  produselor agricole”

 • 140,00 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul  produselor din sectorul pomicol”

 • 10 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole”

 • componenta drumuri agricole: 100,66 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 6.1 „Instalare tineri fermieri”

 • 100,00 mil. euro fonduri EURI

SM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”

 • 50,00 mil. euro fonduri EURI

SM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

 • 87,00 mil. euro fonduri EURI

SM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

 • 100,00 mil. euro fonduri EURI

SM 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”

 • 5,00 mil. euro alocare publică (CFM)

M 10 „Agromediu și climă”

 • 142,00 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI

M 11 „Agricultură ecologică”

 • 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI

M 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”

 • 660,12 mil. euro alocare publică (CFM)

M 14 „Bunăstarea animalelor”

 • 273,60 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”

 • 40,00 mil. euro fonduri EURI

SM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”-  pomicultură

 • 10,00 mil. euro fonduri EURI

SM 17.1Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor și a plantelor”

 • 20,00 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (viitoare)”

 • 5,00 mil. euro fonduri EURI

SM 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

 • 100 mil. euro alocare publică (CFM)

SM19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri”

 • 23,00 mil. euro fonduri EURI

Raport piață cereale 22 martie 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Începând cu 22 februarie, raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 22 MARTIE 2021 NL

Piața grâului

Piața grâului românesc OC (recolta veche) se află în descreștere față de săptămână trecută. După câștigarea licitației egiptene, cotațiile aferente prețului de vânzare în FOB s-au întins inițial pe o plajă de la … până la … EUR/tonă. Vânzătorii din acest lot de 360.000 tone, au cumpărat pentru a-și acoperi pozițiile libere, apoi au redus turația în ceea ce privește prețurile. Astfel că, fară un orizont cert de cerere, cotațiile sunt aliniate în jurul valorii de … EUR/tonă, în acord cu nivelul de … USD/tonă FOB al bazinului Mării Negre. (…)

Din punct de vedere tehnic, inversul de recoltă, adică prețul OC minus NC, se (…).

Design fără titlu (1)

Scăderea potențialului grâului (..).

Statul pakistanez a primit ofertele de participare la licitația pentru 300.000 tone de grâu, dar încă reflectează la ele, ducând astfel (…)

Agenția statului pakistanez, TCP (Trading Corporation of Pakistan) dorește un program de livrare întins pe mai multe luni, aprilie-august 2021, iar aparent, cea mai competitivă ofertă a fost a companiei(…), la nivelul de … USD/tonă C&F Karachi.

În plan regional, notăm că într-un comunicat de presă din 16 martie, Ministrul Agriculturii din Rusia, Dmitry Patrushev, a spus că statul rus este pregătit să (…). Considerăm acestea ca pe niste tentative de …, atâta timp cât comunicatul spune clar: (…).

Ca informare, în bazinul Mării Negre, grâul din Ucraina, (…).

În Algeria, un caz de corupție ne reamintește că lumea agribusiness-ului este expusă în permanență acestui fenomen care este propagat la toate nivelurile. Guvernul algerian l-a suspendat din funcție pe seful agenției OAIC, Mohamed Belabdi. OAIC este forul care gestionează licitațiile și importurile din această țară nord-africană. Anchetele contiună și nu sunt încă finalizate, dar primele măsuri coercitive au fost deja luate. Circa 45 unități interne de procesare au intrat în vizorul autorităților și au activitatea suspendată.  Comercianții care furnizează materie primă Algeriei sunt, totodată, dominați de incertitudine. Este vorba despre cei care au avut și au contracte în derulare cu statul Algerian.

Grâul românesc recolta nouă prezintă o ușoară (…).

(…) este efectul mai multor factori cumulativi, regionali și globali,  pe care îi vom expune în continuare: (…)

 

Analiză grâu

Cererea de grâu recoltă veche (…)  Să nu uităm un element care va cântări în această ecuație și anume sărbătorile de Paște din anul acesta, care suferă un decalaj de 1 lună intre cele două rituri, Catolic și Ortodox, deci, cu siguranță, circa 2 săptămâni (câte o săptămână alocată fiecărui rit) vor face că piața să nu lucreze. În același context, nu trebuie ignorată sărbătorirea Ramadanului de către țările de rit musulman. Aceste țări sunt deja acoperite pe perioada sărbătorii religioase 13 aprilie-12 mai 2021. Consumul va fi (…)

Recolta nouă de grâu, pe măsură ce zăpada se va topi, își va arăta tot potențialul la nivel european și de bazin al Mării Negre. Primele semne (…)

Incertitudinea domină încă cumpărătorii de grâu din bazinul Mării Negre, și anume cele legate de (…)

În plan național, prognozele indică o stare de vegetație (…). În formulele de calcul luăm întotdeauna ca parte a prognozei agricultura de subzistență.

Piața orzului

Cotațiile orzului recoltă veche sunt destul de sporadice. Interesul este (…)

Orzul recoltă nouă variază că indicație între … și … EUR/tonă în paritatea CPT Constanța. Volumele încep să se tranzacționeze în loturi de mărime de 1.000 tone. Estimarea de recoltă (…)

Piața porumbului

Cotațiile porumbului românesc OC sunt la nivelul constant de … EUR/tonă, dar …

În acest context, avem indicații la porumb egale cu unele indicații la …

Ciclul de viață al prețului porumbului recoltă veche (…) USDA a confirmat o vânzare de 800.000 tone de porumb către China, ceea ce ridică nivelul a patru zile de vânzări la 3.9 milioane de tone de porumb american. Astfel, atingem estimarea de 23.000.000 în sezonul 2020-2021. Conform Goldman&Sachs anul 2021-2022 va genera importuri către China de … tone de porumb, iar 2022-2023 va ridica nivelul la … de tone de porumb. (…)

Vecinii de bazin, Ucraina, specialiști în cultura porumbului, au ajuns la un nivel de export de porumb de 15,5 milioane de tone, mai puțin cu 6,5 milioane de tone față de anul trecut, însă estimările ne arată un disponibil de export de încă 8-8,5 milioane de tone.

Notăm, de asemenea, importuri de porumb efectuate de Turcia după o licitație. Achiziția este la nivelul de … tone, C&F Derince și Bandirma, la prețuri de …. USD/tonă, în creștere cu …

Porumbul brazilian se situează la un nivel de plantare care a atins nivelul de 90% în Mato Grosso, respectiv 76% în regiunea Parana. Cu toate aceste întârzieri, (…)

Romania, recolta nouă de porumb. Intențiile de însămânțare sunt estimate la un nivel de … hectare în acest sezon, ceea ce ne vă conduce către niveluri de producție de … tone, în condițiile în care vremea nu va juca feste.

Pentru a clarifica estimările efectuate în ceea ce privește producția de porumb, expunem aici faptul că luăm în calcul auto-consumul în gospodăriile proprii ale populației. Fermierii care lucrează puține hectare generează recoltă pentru consumul propriu și comerț cu vecinii din satele unde trăiesc și își desfășoară activitatea. Porumbul este astfel recoltat și depozitat, în multe cazuri manual, în hambarele proprii, pe coceni. În acest fel, consumul pentru animale și pasări din aceste gospodarii este susținut pe țoață perioada iernii și a primăverii până la noua recoltă.

Această modalitate, precum și cea a comerțului sătesc, nu intră în circuitul comercial, ci în auto-consum. Estimările noastre despre impactul generat de autoconsum se ridica la nivelul de … tone anual. Aceste cantități nu se văd și, deci, generează confuzii pentru comercianți, căci nu pot estima cu acuratețe nivelul de recolta comercială la nivelul României.

Ca indicații de prețuri ale porumbului românesc, cotațiile (…).

În plan bursier, diferențele de preț între recolta veche și cea nouă (…)

Design fără titlu (2)

Cotația din mai indică (…). Este efectul vânzărilor succesive de (…)

Cotația septembrie 2021 ne indică … USD/tonă, în total acord cu faptul că fermierilor americani li se garantează un nivel de 180 USD/tona de porumb. Urmărind cotațiile lunilor care urmează, decembrie 2021 indică un nivel minim de … USD/tonă.

Aceste indicații ne arată (…)

Dacă comparăm indicația pentru septembrie 2021 cu prețul care se oferă la nivelul de paritate CPT Constanța, avem următorul rezultat: (…)

Totodată, avem trei parametri care pot influența prețul din bazinul Mării Negre, iar ei sunt: (…)

China va rămâne de departe cumpărătorul cu (…).

 

Analiză porumb

(…)

Piața semințelor de rapiță

Prețul semințelor de rapiță recolta 2021 au înregistrat (…). Remarcăm crearea unui punct de rezistență la nivelul de (…).

Design fără titlu (3)

În România, prețul (…)

Cotațiile în rândul procesatorilor rămân la nivelul (…) Pericolul de îngheț târziu de primăvară există însă ca factor necunoscut în toată această ecuație a suprafeței și a producției, însă (…).

În Europa, estimările de recoltă sunt pozitive, cu excepția Franței care înregistrează anumite pagube din cauza gerului de iarnă ce a afectat anumite zone neacoperite de zăpadă.

 

Analiză rapiță
 • (…)

Corelând cotațiile rapiței cu prețul energiei, captăm un nivel similar de trend al cotațiilor barilului de petrol Brent, ca și al celor WTI cu cel al rapiței. În graficul de mai jos, vedem cum trendul prețului barilului de petrol este similar cu cel al cotațiilor rapiței AUG21.

Design fără titlu (4)

Piața semințelor de floarea-soarelui

Prețurile semințelor de floarea-soarelui din România au fost (…).

În plan intern, notăm deja primele efecte a ceea ce prevedeam că o să se întâmple și anume (…).

Acest comportament nu este unul ce caracterizează o piață matură, care a suferit după 2020. Acest fel de a pune în pericol cantitățile deja contractate nu este unul generator de încredere, ci mai degrabă unul care trezește sentimente adânci de neîncredere cu privire la seriozitatea partenerului de afaceri și, implicit, pune în pericol tranzacția din punct de vedere al cumpărătorului final. Cu toții trebuie să înțelegem că (…).

Decât să semnăm emoțional, mai bine nu o facem, decât să semnăm la impuls, mai bine așteptăm, decât să semnăm fără a avea toate elementele constructive și analiza, mai bine apelăm la consilierea unui specialist în domeniu.

Logica afacerii spune că întotdeauna două entități vor sta de vorbă dacă au ceva în comun și anume marfa. Logica afacerii spune că întotdeauna vânzătorul va dori să vândă scump, iar cumpărătorul să cumpere ieftin. Punctul de întâlnire este semnarea contractului prin agrearea prețului și a condițiilor comerciale.

Prețul uleiului brut de floarea-soarelui a suferit o deterioare (…).

În același timp, Ucraina va semna un memorandum cu actorii din piața uleiului vegetal de floarea-soarelui, în încercarea de a (…).

În România, prognoza de însămânțare rămâne la nivelul de … hectare. Oprirea ploilor prognozată a se întâmpla săptămână viitoare și câteva zile cu temperaturi pozitive vor asigura accesul fermierilor în câmp, spre a putea începe acest proces.

 

Analiză semințe de floarea-soarelui

(…)

Piața boabelor de soia

 • China, cel mai mare consumator de soia boabe din lume, va (…)

  Nivelul rezervelor chinezești de ulei de soia a (…)

  Argentina cotează în paritatea FOB la nivel de … USD/tonă, în timp ce în paritatea US Golf, soia americană are valoarea de … USD/tonă.

  Prețul boabelor de soia livrate în porturile din Nordul Europei este de … USD/tonă.

  Cotațiile indicative pe CBOT sunt în creștere la nivel …, semn că boabele de soia (…).

 • În Brazilia, (…).

Vremea

România  – prognoza meteo 20-31 martie 2021, PLOI

7. romania
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 22 martie 2021 este disponibil integral membrilor Clubului sau poate fi accesat prin abonament (3 săptămâni încercare gratuită – free trial) la butonul de mai jos.

Conferința Regională Club Centru, 12 februarie 2021

Pe 12 februarie 2021, Clubul Fermierilor Români a organizat la Târgu Secuiesc Conferința Regională Centru, la care au participat fermierii performanți din zonă, Ministrul Agriculturii, dl. Adrian OROS, precum și autoritățile locale responsabile pentru agricultură (APIA, AFIR, ANIF, Direcția Agricolă).

În cadrul evenimentului, au fost puse în dezbatere deschisă programele de dezvoltare strategică a agriculturii în regiunea Centru – prevăzute în Planul de Relansare Economică a României – precum și analizarea impactului viitoarei reforme PAC asupra afacerilor dvs. în agricultură.

150030452_451319039558550_6570144827708187550_o

Conferința și-a atins obiectivele de informare, analiză și dezbatere a celor mai importante teme pe agenda negocierilor la nivel regional privind agricultura, transmițând mesaje clare privind poziția Clubului în legătură cu reforma PAC post-2020, Pactul Ecologic European, acțiunile Comisiei și ale Parlamentului European privind agricultura, formarea tinerilor fermieri, și în mod particular pentru subiecte de interes major pentru producătorii de cartofi: importanța depozitelor individuale, strategia de gestionare a apei, rolul fundamental al cartofului de sămânță, tehnologii de refacere a humusului din sol. Un moment important a fost prezentarea primului Plan Național Strategic al Cartofului, care vizează într-un orizont de timp apropiat modificarea balanței comerciale în favoarea agriculturii românești și certificarea cartofului de Covasna.

Am primit reacții pozitive la finalul conferinței din partea fermierilor care își desfășoară activitatea în județele Covasna, Harghita, Mureș, Brașov, care au fost prezenți la Conferință, precum și din partea autorităților care au participat la întrunire.

 

Subiectele puse în discuție au vizat:

 1. Susținerea sprijinului cuplat în cuantumul notificat către fermierii producători de cartofi pentru sămânță și timpuriu pentru industrializare pe baza cererilor actuale și viitoare. În acest fel, oferim posibilitatea acestor fermieri să-și achiziționeze cartof pentru sămânță. Menționăm că prețul acesteia este de asemenea foarte ridicat în toată Uniunea Europeană și disponibilitatea foarte mică datorită condițiilor extreme de producție din 2020.
 2. Rolul fundamental al ministerului și instituțiilor de resort privind construcția mai multor depozite locale și regionale, care să ajute fermierii să-și poată depozita producția de cartofi, nefiind nevoie să încerce s-o vândă la scurt timp după recoltare.
 3. Importanța realizării a trei amenajări de irigații, având o suprafață totală de 4.732 ha în zonele Câmpu Frumos, Moacșa și Brateș, și realizarea unui sistem integrat de gestionare a apei, care să poată fi accesat de fermieri, în beneficiul și susținerea afacerilor acestora.
 4. Implementarea Planului Strategic al Cartofului, prezentat în cadrul conferinței regionale de către Vicepreședintele Clubului Fermierilor Români, dl. László Becsek, care vizează deficitul de 60% existent acum în balanța comercială la nivelul acestei culturi.
 5. Certificarea cartofului de Covasna, un brand național apreciat la nivel internațional.
 6. Implementarea unei eco-scheme care să vizeze refacerea humusului din sol, pe baza unei tehnologii prietenoase cu mediu, soluția fiind deja prezentată în cadrul conferinței de către Vicepreședintele Clubului, dl. László Becsek. Acest aspect este imperios necesar deoarece sunt deja în țara noastră anumite zone supuse deșertificării în zona Dobrogei și Olteniei. Mai mult, această propunere de eco-schemă a fost testată chiar de către fermierul László Becsek în ferma proprie, iar rezultatele au fost prezentate în cadrul întâlnirii de săptămâna trecută.
 7. Importanța realizării unei colaborări permanente între Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură și Institutul Național de Statistică, deoarece datele existente acum pe platforma http://statistici.insse.ro/ nu sunt cele reale. Mai mult, reprezentații de la Bruxelles în cadrul punctelor lor de vedere analizează datele furnizate de către Institutul Național de Statistică, și nu ale Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură, și din acest motiv nu sunt alocate sumele necesare și nu sunt elaborate programe naționale și politici adecvate pentru susținerea sectorului cartofului în țara noastră.

Clubul Fermierilor Români promovează un model românesc de agricultură performantă care valorifică principalii vectori de dezvoltare: trecerea către Agricultura 4.0 (revoluția digitală a agriculturii); dezvoltarea de valoare adaugată peste activitatea agricolă prezentă; atragerea de capital investit pentru dezvoltarea marilor sisteme naționale de infrastructură agricolă; securizarea fermierilor împotriva crizelor și a riscurilor; atragerea tinerilor în agricultură, formarea și creșterea competențelor acestora. Schimbarea imaginii publice a fermierilor și recunoașterea socială a importanței lor în asigurarea securității alimentare sunt prioritare în agenda de acțiune a Clubului.

 

În urma evenimentului, am adresat o scrisoare de follow-up Ministrului Agriculturii pentru a puncta temele de discuție dezbătute în cadrul conferinței și a asigura o trasabilitate a angajamentelor luate. Adresa este disponibilă la butonul de mai jos.

Am asigurat autoritățile de angajarea deplină a Clubului Fermierilor Români pentru continuarea dialogului cu reprezentanții fermierilor aflați în zona de centru a țării, pe temele de interes majore și pentru lansarea unor proiecte care să sprijine dezvoltarea și extinderea unui Plan Național Strategic al Cartofului, cu elemente specifice locale, care să contribuie ulterior la certificarea cartofului de Covasna și susținerea producătorilor de cartofi.

Raport piață cereale 15 martie 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Line-up port Constanța
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Începând cu 22 februarie, raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 15 MARTIE 2021 NL

Piața grâului

Grâul românesc recoltă veche s-a impus în licitația egipteană din data de 11 martie 2021. Angrenat în competiție cu grâul rusesc, ucrainean și franțuzesc, toate cele 6 loturi de câte 60.000 de tone au fost adjudecate de originea românească. În total, 360.000 tone de grâu origine România vor pleca în perioada 15-25 aprilie 2021 către Egipt. De ținut minte că (…).

Prețul în paritatea FOB Constanța reflectă un nivel de adjudecare de (…).

Mai jos regăsiți lista inițială de participanți la această licitație, nu mai puțin de 20:

1. GASC lince-up

După calibrarea ofertelor și terminarea licitației, tabloul câștigătorilor finali este următorul:

2. GASC results

Vom face o scurtă analiză a premizelor care au condus la acest rezultat, precum și a factorilor care au influențat licitația, astfel încât Originea românească să primeze.

 • Grâul rusesc începe să își arate limitele, generate de (…)
 • Grâul rusesc pierde din viteză în bazinul Mării Negre. Nivelul de export înregistrat în intervalul scurs de la începutul lunii martie și până astăzi este de (…)
 • Grâul ucrainean prezentat la licitație a avut (…)
 • Grâul franțuzesc prezentat era (…).

Avem deci un cumul de premise și factori tehnici care au generat rezultatul final al licitației. (…)

În plan intern, după o săptămână în care grâul vechi nu a avut efectiv niciun preț, din cauza lipsei de cerere în destinații, cotațiile în portul Constanța au ajuns la nivelul (…)

Piața internă a procesării este în continuare (…)

Recolta nouă de grâu

În România, după raportul USDA, prețurile noii recolte (…).

În acest context, notăm apariția prognozei de recoltă 2021 la scară europeană, generată de Coceral, asociația comercianților care activează în Europa, aceeași organizație care susținea că România este rezervorul de materie primă a Uniunii Europene și este foarte importantă pe lanțul de aprovizionare.

Ce remarcăm, în primul rând, (…)

La fel de surprinzător este faptul că, la producția de grâu suntem cotați în 2021 cu un nivel de însămânțare de doar 2,075 milioane hectare, față de un nivel de 2,15 milioane (estimare Clubul Fermierilor Români), iar la nivel de producție totală, suntem cotați la un nivel de 7,88 mil. tone, cu o producție medie la hectar de 3,8 tone. Nu înțelegem de unde provin aceste cifre și cum sunt ele calculate, pentru simplul motiv că, în ani normali, media românească la hectar este de (…).

În plan regional, statusul rămâne în același tablou:

 • Ucraina (…)
 • Rusia (…).

Principale incertitudini după topirea zăpezilor sunt (…):

Analiză piața grâului (…)

Piața orzului

Orzul furajer recoltă veche a înregistrat (…).

Cotațiile indicative pentru recolta nouă rămân în aceeași marjă de (…)

La nivel regional, Arabia Saudită SAGO a achiziționat un volum de 660.000 tone cu livrare aprilie-mai 2021, la un nivel de (…). Originea poate fi europeană, Marea Neagră, australiană, America de Sud și de Nord, la opțiunea vânzătorului. Prețul vânzării fost (…).

În plan European, Franța indică un nivel de însămânțare a orzului de primăvară de (…)

Reamintim nivelurile de însămânțare în bazinul Mării Negre:

 • Rusia: (…)
 • Ucraina: (…)
 • România: (…)

Piața porumbului

Prețul porumbului românesc rămâne susținut cu indicații de (…)

La nivel bursier, porumbul resimte presiunea raportului USDA care a generat (…). De asemenea, nivelul vânzărilor americane nu este unul satisfăcător, dacă vorbim de piața de export, o mare parte a tranzacțiilor desfașurându-se în piața internă americană către industria producătoare de ethanol.

CBOT porumb blur

Tranzacțiile notate sunt cu destinație Coreea de Sud: (…)

 

Porumb recolta nouă

Indicațiile porumbului românesc recoltă nouă pentru livrare septembrie 2021 în paritatea CPT Constanța sunt de (…). Suplimentar, pentru volume mari, aceste prețuri pot avea variații pozitive. De asemenea, ca o previziune asupra presiunii logistice, notăm (…)

Analiză porumb

Din nou, notăm în raportul COCERAL un nivel scăzut al viitoarei producții de porumb în România, prin afișarea unui nivel total de recoltă de (…), dintr-o suprafață de (…), cu o productivitate de (…) la hectar. Sună foarte puțin probabil ca România să producă (…) Pentru informarea generală, noi oferim cifrele cu care lucrăm, aceste cifre fiind confirmate de USDA prin rapoartele lunare din 2020 asupra României, cu o acuratețe de 98-99%. Mai mult, raportul de piață generat de Clubul Fermierilor Români prin Casa de Trading a Femierilor este cerut și livrat săptămânal Guvernului României și Președinției.

Astfel, producția României generată de (…) este prognozată la (…), cu o productivitate de (…). Din toată estimarea de recoltă, destinațiile sunt următoarele:

 • Piața internă: cca (…) milioane de tone (zootehnie, producerea de furaj)
 • Export: cca (…) milioane de tone
 • Subzistență: circa (…) milioane de tone (consum intern în gospodăriile proprii pentru hrănirea animalelor).

Ce nu are Romania dezvoltată ca ramură este procesarea porumbului pentru Ethanol, o industrie care poate aduce valoare adăugată materiei prime romanești.

Pentru exemplificare, vă inserăm o analiză a împărțirii terenului arabil în România pe categorii de ferme.

categorii ferme blur
impartire teren arabil blur
impartire teren arabil blur (1)

În plan global, notăm următoarele despre cultura de porumb:

 • Brazilia (…)
 • Guvernul Braziliei este îngrijorat de faptul că (…)
 • Prognoza totală a culturilor de porumb în Brazilia (…)

Piața semințelor de rapiță

Cotațiile semințelor de rapiță au ajuns la nivelul de (…)

Pe piața din România, indicațiile la acest nivel determină îngrijorări la nivel de vânzători și de cumpărători deopotrivă. Vânzătorii (…), iar cumpărătorii (…).

Vă reamintim recomandările noastre în privința volumului vânzării inițiale și anume de (…)

Tot în piața internă, notăm un volum de (…)

În plan regional și global, vă descriem câteva din etapele și motivațiile care au condus la elevarea nivelului de preț al semințelor de rapiță:

 • Producția franțuzească de rapiță stârnește (…)
 • Recoltele din Europa și Canada (…)
 • În China, (…)
 • Exporturile de ulei brut de rapiță către China care trebuie executate în lunile următoare au atins nivelul de (…)
 • Prețurile uleiului de rapiță în Rotterdam sunt (…).
 • Australia ar putea (…).
 • De asemenea, recolta de soia din America de Sud (…)

Prețul pentru livrarea la luna mai în Rotterdam este indicat la nivelul (…)

Piața semințelor de floarea-soarelui

După cum am anunțat zilele trecute, o premieră a avut loc pe piața semințelor de floarea-soarelui din România, și anume importul a două cargouri de 60.000 și 35.000 de tone de semințe de floarea-soarelui de origine argentiniană. Acest aspect ilustrează (…)

Încă din vară, sugeram în termeni corecți nivelul de recoltă afectat de seceta pedologică și indicam maxim (…). Din line-up-ul portului Constanța, reiese un nivel de export al anului 2020 integral, de (…) cu origine România. Importul de floarea-soarelui reflectă astfel (…)

În ceea ce privește recolta nouă, prețurile oferite (…)

Rusia ar putea impune o taxă de export asupra uleiului de floarea-soarelui, după ce (…)

 

Analiză semințe de floarea-soarelui

Recomandăm, ca și în cazul rapiței, (…)

Din nou, estimarea COCERAL indică România cu un nivel de producție estimat la (…) de tone, o cifră care este din nou în contradicție cu nivelurile ultimilor ani, exceptând 2020. Pentru 2021, estimarea de însămânțare este (…).

Piața boabelor de soia

Problemele persistă în emisfera sudică, în Brazilia mai precis. Recolta braziliană stă sub presiunea vremii nefavorabile. (…) CONAB ridică prognoza de recoltă la (…).

În procentaje, recoltarea în Brazilia este la nivelul de (…)

România are o estimare de plantare soia boabe de (…), cu un nivel de producție de minim  (…).

În planul complexului soia, remarcăm (…)

Line-up port Constanta

line up blur

Vremea

România  – prognoza meteo 13-21 martie 2021, PLOI

11. romania
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 8 martie 2021 este disponibil integral membrilor Clubului sau poate fi accesat prin abonament (3 săptămâni încercare gratuită – free trial) la butonul de mai jos.

Raport piață cereale SPECIAL 10 martie 2021

Raportul de piață special de astăzi este dedicat WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates), raport de piață al Departamentului de Agricultură al Statelor Unite ale Americii. Mai jos, puteți regăsi informații despre producția, consumul și stocurile la nivel mondial pentru următoarele culturi:

 • Grâu;
 • Porumb;
 • Soia.

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Începând cu 22 februarie, raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 10 MARTIE 2021 NL

Analiză Grâu

Producție. Cifrele raportului ne indică o creștere a producției de grâu prin revizuiri (adăugări) în producția australiană. Cele … tone schimbare pozitivă de la februarie 2021 la martie 2021 provin din re-evaluarea producției australiene de grâu.

Consumul (…)

Stocurile la nivel mondial (…)

ANALIZĂ: (…)

La nivel mondial, scăderea de (…) ar trebui să dea un mic imbold pieței, în sensul că (…)

1
Grafic comparativ între martie 2020 și martie 2021 – nivel global
1
1

Analiză Porumb

Producții mai mari în (…). Avem astfel o creștere a producției din februarie 2021 în martie 2021 cu (…) tone. Bazinul Mării Negre rămâne (…)

Consumul (…)

Stocurile (…)

ANALIZĂ: (…). Așteptările comercianților și ale fondurilor erau de (…), însă aritmetica USDA a indicat cifre pozitive. Cererea pentru porumb va fi generată în continuare de (…)

2
Grafic comparativ martie 2020 vs martie 2021 – nivel global
2
2

Analiză Soia

Producție revizuita pozitiv în Brazilia cu (…), în India cu (…) tone și o scădere în (…). Cifrele ne indică un plus în producție de (…) tone față de luna februarie 2021.

Consumul la nivel mondial este în creștere (…), China fiind actorul principal, cu un nivel de importuri de peste (…) tone.

Stocurile (…)

ANALIZĂ: (…) Schimbări (…) Cele trei țări mari producătoare generează un nivel de (…) tone, din care China importă (…) milioane, reprezentând un procentaj de 36% în acest moment.

3
Grafic comparativ martie 2020 vs martie 2021 – nivel global
3
3
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul SPECIAL privind piața de cereale din 10 martie 2021 este disponibil integral membrilor Clubului sau poate fi accesat prin abonament (3 săptămâni încercare gratuită – free trial) la butonul de mai jos.

Raport piață cereale 8 martie 2021

Ne așteaptă un an 2021 deosebit de ferm în ceea ce privește piața oleaginoselor, piața porumbului și a grâului. Cererea este mare, însă volatilitatea agregată cu activitatea de pe burse a fondurilor de investiții  sunt factori de luat în calcul în orice moment. Analiza și informațiile corecte devin astfel necesare pentru a putea capta cel mai bun potențial financiar.

Pentru consultanță specializată dedicată, puteți accesa www.ctfro.ro pentru a trimite o cerere pentru acest serviciu prin formularul din site.

Consultanța specializată, alături de raportul de piață sunt instrumente care vă oferă protecție prin informație și verificarea tranzacțiilor, prin analiză care determină previziunile pe termen scurt și mediu. Dumneavoastră aveți astfel posibilitatea de atinge țintele de profit și de a marca momentele de piață prin captarea potențialului de preț. Vă invit deci să parcurgeți raportul de piață și să treceți prin toate informațiile lui.

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața porumbului
 • Piața orzului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Începând cu 22 februarie, raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 8 MARTIE 2021 NL

Piața grâului

Recolta veche de grâu românesc se menține la aceleași cote ca săptămâna trecută. Plaja de prețuri oferită se întinde între … și … EUR/tonă, în funcție de cumpărător, în paritatea CPT Constanța. (…)

În piața internă se menține același trend, (…)

În prim-planul pieței există anumite incertitudini legate de volumele rusești de export, care au în continuare un ritm susținut, cu toate că valoarea lor în paritatea FOB a scăzut cu circa 1 USD/tonă, ajungând la (…).

În graficul de mai jos, cotația Euronext mai 2021 vs septembrie 2021, pentru vizualizarea inversului de recoltă (OC mai – NC septembrie).

1. invers recolta grau blur

Recolta nouă de grâu. Analizam în numerele trecute potențialul și posibili factori care vor cauza modificări în piață. Avem astăzi câteva noutăți și vom începe cu România. Un studiu Visio-Crop ne indică (…)

2. umiditate soluri blur

Rusia. Daca în numerele trecute, recolta de grâu rusesc de iarnă indica un deficit de producție de circa 22% din cauza stării de vegetație precare cu care a intrat în iarnă, institutele de analiză a solului din Rusia indică (…). Cotațiile septembrie 2021 rămân la nivelul de … EUR/tonă.

SUA. Ratingul grâului american de iarnă a scăzut din cauza condițiilor de vreme uscată, care au debutat la sfârșit de octombrie 2020 și au continuat cu fenomenul de winter kill pe parcursul iernii 2021. Astfel, grâul american (…). Ca și în cazul Rusiei, vom urmări, analiza și vă vom informa conform.

Ucraina. Condițiile de umiditate în sol (…) 

Uniunea Europeană (care include România și Bulgaria) își menține formă de prognoză la nivelul de (…)

Mai jos regăsiți două grafice cu potențialul de recoltă în Bazinul Mării Negre, precum și în țările cu potențial din UE.

Bazinul Mării Negre

black sea

Uniunea Europeană – Producătorii principali

ue

Analiză grâu

RECOLTA VECHE. Avem un orizont de așteptare de 4-6 săptămâni, timp în care exporturile rusești ar atinge pragul estimat, dar (…) Deocamdată, diferențele între așteptări și cerere sunt de circa … EUR/tonă (…)

“Povestea” rusească despre cum a recuperat grâul lor din cei 22% pierduți în toamnă ne îndeamnă la o reflecție serioasă. Având indicațiile și datele din ultimele luni, vi le expunem și dumneavoastră aici: (…)

RECOLTA NOUĂ. Estimările de după topirea finală a zăpezilor și eliminarea potențialului pericol de îngheț târziu de primăvară vor revela dimensiunile la nivel de bazin Marea Neagră, European și American. Până în acest moment, (…). Mai este drum până la recoltare, însă în intervalul în care ne aflăm, prețul este coordonat de estimări și perturbat doar de așteptarea publicării nivelului de taxare a grâului rusesc. Nivelul de astăzi al prețului pentru recolta nouă este (…).

Piața porumbului

RECOLTA VECHE. Porumbul românesc recoltă veche (OC) este cotat în paritatea CPT Constanța la nivelul de … EUR/tonă.

Evoluția pe termen scurt sau mediu a prețului la porumb trebuie privită în context mondial, ținând cont de factorii China, America de Sud și America de Nord după cum urmează:

 1. China își intensifica necesarul de acoperire cu porumb și grâu, nivelul prețului actual putând ajuta la (…). Dimensiunea importului chinezesc de porumb ar putea atinge …. tone în sezonul 2020-2021, (…)
 2. America de Sud sunt în întârziere în ceea ce privește plantarea porumbului.(…) Ca destinații, Brazilia acoperă o plajă foarte largă, însă mai jos, le regăsiți pe cele mai importante, după nivelul de export:
 3. SUA au un nivel ridicat de tranzacționare în cadrul (…)

Acești trei factori trebuie analizați și urmăriți pentru a putea monitoriza tendințele pe termen mediu al prețului porumbului recolta veche și cum ne raportam în bazinul Marii Negre.

RECOLTA NOUĂ se cotează la nivelul de …/tonă în paritatea CPT Constanța, un nivel ce reflectă prețurile pentru vânzările din bazinul Mării Negre, livrare septembrie 2021. (…)

Grafic comparativ prețuri CBOT septembrie 2021 și Euronext noiembrie 2021. (…)

cbot

Un semnal demn de luat în seamă este faptul că fermierii americani au primit deja o mărire a prețului minim garantat la porumb. Acest nivel este setat acum pentru recolta 2021-2022 la nivelul de ….USD/tonă, (…)

Analiză

(…)

Piața orzului

Cu o licitație din data de 2 martie 2021, Iordania a mai achiziționat încă … tone, cu livrare …. Prețul de achiziție (transport inclus până în portul Aqaba) este de … USD/tonă.

Indicațiile de astăzi pentru portul Constanța recolta veche sunt de … EUR/tonă, iar recolta nouă este cotată la … EUR/tonă.

În pregătire este și o licitație în Arabia Saudită SAGO pentru orz recolta veche, circa 540.000 tone, cu livrare sfârșit de aprilie, început de mai 2021. (…)

Piața semințelor de rapiță

Cotațiile intense de pe Euronext au făcut ca prețurile la rapiță să (…)

Prin comparație, pe 8 mai 2019, nivelul indicativ AUG19 era de 359,9 EUR/tonă, iar astăzi avem o diferență de … EUR/tonă.

 

Pe lângă cerere primară pentru a acoperi necesarul de extracție al unităților de procesare, mai avem un element care influențează piața rapiței: (…) Acest element va impacta piața (…)

Piața semințelor de floarea-soarelui

Același tablou că în cazul semințelor de rapița ilustrează și semințele de floarea soarelui. Cotațiile se actualizează zilnic. Așa cum arătam și în numărul anterior, Varna cota (…) săptămână trecută. Azi, portul Constanța cotează la listă … USD/tonă, însă … USD/tonă este realitatea.

Procesatorii indică …. USD/tonă, dar, (…)

În fața recoltei care nu a fost încă însămânțată, recomandările sunt de (…)

Combustibilul care alimentează cererea de uleiuri vegetale nu se stinge ușor. FAO generează un raport din care notăm că prețul uleiului vegetal a crescut cu 8,6%, acesta fiind cel mai ridicat din aprilie 2012 și până în prezent. (…)

2020 nu a fost un an întâmplător din punct de vedere al prețurilor. 2021 va genera (…).

Recomand foarte mult calm în luarea deciziilor. Contractele semnate trebuie executate și, după cum veți vedea în prognoza meteo, (…).

Piața boabelor de soia

Boabele de soia sunt combustibilul care alimentează piața uleiurilor vegetale. Sub-produsul ulei de soia (căci produsul principal este șrotul de soia) a devenit înlocuitor al unor uleiuri vegetale din cauza prețului foarte mare al acestora din urmă. India a achiziționat (…)

În context de an 2021-2022, estimăm cererea de boabe de soia, șroturi de soia și ulei de soia să fie (…).

De exemplu, China (…).

Brazilia, unul dintre principalii furnizori ai Chinei, estimează o producție (…)

SUA. În aceeași perspectivă a unui 2021 centrat pe piața oleaginoaselor și a porumbului, fermierii americani au primit o creștere a prețului minim garantat la boabele de soia, (…).

Vremea

România  – prognoza meteo 7-19 martie 2021, PLOI

9. ROMANIA
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 8 martie 2021 este disponibil integral membrilor Clubului sau poate fi accesat prin abonament (3 săptămâni încercare gratuită – free trial) la butonul de mai jos.

Poziție comună CFRO-CDR privind comasarea terenurilor agricole

Cadru general:

Cadastrarea și Consolidarea terenurilor agricole sunt măsuri de importanță sistemică  susținute de către Coaliția pentru Dezvoltarea României încă de la formarea acesteia.  Coroborarea acestor două măsuri este esențială pentru descătușarea capitalului din sectorul agricol, accelerarea investițiilor în acest domeniu și atingerea adevăratului potențial agricol al țării.

Status actual:

În urma reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole prin aplicarea legilor fondului funciar s-a produs o fragmentare excesivă a terenurilor. Astfel, în pofida deținerii terenurilor în proprietate a apărut un șir de probleme ce țin de administrarea terenurilor, imposibilitatea efectuării asolamentelor, imposibilitatea folosirii tuturor suprafețelor deținute , imposibilitate de a face investiții pe termen lung. În acest context, consolidarea terenurilor reprezintă soluția potrivită pentru rezolvarea acestor probleme.

La nivel național consolidarea terenurilor agricole este insuficient reglementată, dispozițiile actuale, prevăzute de art. 104 și 105 din Legea 18/1991, vorbesc despre organizarea și amenajarea teritoriului și scopul acestora, fără a reglementa norme sau proceduri care să acopere complexitatea activităților de consolidare.

Este de reținut faptul că, deși comasarea presupune o schimbare a terenului, această operațiune nu se identifică și nici nu poate fi asemănată cu un schimb de terenuri. Schimbul notarial de terenuri, nu este o soluție viabilă pentru rezolvarea problemei fragmentării, deoarece privește strict cele două părți contractante și terenurile expres individualizate în contract. Ca și costuri, din punct de vedere fiscal, schimbul de terenuri e privit ca o dublă vânzare și generează obligații fiscale precum si taxe de cadastru, respectiv onorarii notariale.

Recomandare

Rezolvarea acestui vid legislativ se poate realiza prin completarea legislației existente, în speță Legea 18/1991, cu reglementari privind metodologia de comasare a terenurilor agricole. Elaborată și aplicată corect procedura de consolidare poate constitui un instrument adecvat de management al terenurilor agricole, orientat spre folosirea rațională și eficientă a acestor terenuri și care să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a zonei rurale.

Așa cum prevede art. 104 din Legea 18/1991, organizarea și amenajarea teritoriului agricol are ca sarcină crearea condițiilor pentru o mai bună folosire a terenurilor în scopul producției agricole și se execută pe bază de studii și proiecte la cererea proprietarilor, rezolvându-se următoarele probleme:

 1. corelarea dezvoltării agriculturii din zonă cu celelalte activități economice și sociale, stabilind măsuri care să conducă la creșterea producției agricole și la exploatarea în ansamblu a teritoriului;
 2. gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari și destinații în concordanță cu structurile de proprietate și cu formele de cultivare a pământului, rezultate în urma asocierilor, stabilirea perimetrelor fiecărei proprietăți, comasând terenurile dispersate și rectificând hotarele nerațional amplasate;
 3. elaborarea de studii și proiecte de organizare și amenajare a exploatațiilor agricole;
 4. stabilirea rețelei drumurilor agricole ca o completare a rețelei de drumuri de interes general, integrate în organizarea și amenajarea de ansamblu a teritoriului, în scopul efectuării transportului producției si accesului mașinilor agricole necesare procesului de producție.

Ca parte a acțiunilor de organizare și amenajare a teritoriului agricol, consolidarea reprezintă un complex de acțiuni juridice și tehnice ce au drept scop (i) formarea unor terenuri compacte,  (ii) crearea unor condiții optime pentru folosirea lor rațională și conformă destinației și (iii) conservarea mediului în zonă, în timpul pregătirii terenurilor,  prin proiectele de consolidare, urmărindu-se inclusiv implementarea unor măsuri de reducere a eroziunii solului, păstrarea umidității solului, păstrarea biodiversității, refacerea perdelelor forestiere, fertilizarea corespunzătoare a solului, amenajarea și refacere peisajului.

Bazat pe legislația și experiența unor țări cu tradiție și o lungă istorie in comasarea terenurilor, cum sunt Germania sau Austria,  dar și pe implementarea cu succes a unor proiecte de comasare în țări a căror istorie recentă are multe elemente comune cu cea a României (în privința colectivizării, spre exemplu), așa cum este Macedonia de Nord, având totodată în vedere și recomandările FAO (Organizația pentru Alimentație și Agricultură) cuprinse în “Ghidul legal referitor la comasare” elaborat în urma analizei legislației și practicilor în materie de comasare din țărilor europene, noi consideram ca și în Romania comasarea poate fi realizată într-o manieră similară țărilor europene. Plecând de la dispozițiile Legii 18/1991 mai sus enunțate, considerăm că procedura propriu-zisă de comasarea poate fi reglementată, pe de o parte, prin legislația secundară (hotărâri de guvern, ordine ale ministerelor, protocoale între instituțiile statului ce vor avea atribuții în procedura de comasare, etc.), pe de altă parte,  prin modificarea acelor acte normative în vigoare în prezent și care au ca efect fărâmițarea terenurilor agricole sau afectează dreptul de proprietate și alte drepturi asupra acestora (cum este Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local).

Viziunea noastră asupra procedurii de comasare ce poate servi ca punct de plecare în construirea cadrului legal este următoarea:

 1. Comasarea se face cu respectarea următoarelor principii:
  1. Principiul echivalenței terenurilor afectate – conform căruia niciun proprietar/titular de drepturi nu va avea o situație mai puțin favorabilă decât cea anterioară comasării
  2. Principiul sustenabilității și protecției mediului
  3. Principiul consultării și participării titularilor de drepturi
  4. Principiul transparenței procesului de comasare
  5. Principiul egalității de șanse.

 

 1. Comasarea se realizează doar în zonele unde este necesară și oportună pentru a deservi un interes public, astfel că derularea procesului de comasare se face pe baza de proiect și afectează terenurile dintr-o zona geografică limitată.

 

 1. Comasarea se realizează prin voința proprietarilor, care se pot constitui in Asociații de Consolidare și Amenajare la nivel local, cu participarea autorităților statului care vor primi atribuții în procesul de comasare prin legislația secundară:
  1. Inițiativa proiectului de comasare aparține în principal proprietarilor – Înființarea Asociației și demararea procedurii de consolidare au loc daca există interes local din partea proprietarilor ce dețin cel puțin 25% din suprafața de teren din zona supusă comasării sau in cazul unor interese ale comunei/statului prin hotărâre a consiliului local sau prin inițiativa Ministerul Agriculturii. Decizia înscrierii in Asociație este una voluntară, la latitudinea proprietarilor interesați, însă deciziile finale adoptate cu majoritatea cerută de lege sunt obligatorii pentru toți proprietarii din zona propusă pentru consolidare, indiferent daca proprietarii terenurilor sunt sau nu membri ai asociației. Prin demararea procedurii de către asociația de proprietari se asigură depolitizarea și transparența operațiunilor de consolidare, reprezentarea corectă și respectarea voinței proprietarilor de terenuri și finanțarea corespunzătoare a întregului proces.
  2. Aprobarea planului de comasare din proiect se realizează de către proprietarii/titularii de drepturi afectați, cu o dublă majoritate calificată: a numărului de proprietari și a suprafeței de teren. Un exemplu de bună practică pentru o astfel de majoritate este cel de 50% din numărul de voturi si de cel puțin 2/3 din suprafața afectată. Proprietarii nemulțumiți de propunerile de reamplasare sau de evaluare pot depune contestație inițial la Asociația de proprietari și ulterior la instanță. Având în vedere motivele contestației, se vor face propuneri de rectificare până se ajunge la un acord. După soluționarea contestațiilor reamplasarea se va face cu acordul a cel puțin 50% din proprietari care dețin cel puțin 2/3 din suprafața supusă consolidării.
  3. Adoptarea planului de comasare se face printr-un act administrativ emis de o autoritate a statului în regim de putere publică. Acest act administrativ poate fi reprezentat de ordinul prefectului, similar procedurii de emitere a titlurilor de proprietate asupra terenurilor emise în baza Legii 18/1990. Planul de comasare astfel aprobat devine obligatoriu pentru toți proprietarii ale căror terenuri sunt incluse în proiectul de comasare.

 

 1. Din punct de vedere procedural, etapele comasării sunt:
  1. Elaborarea studiului de fezabilitate – acesta se poate realiza la nivel de tarla, sector cadastral, localitate, unitate administrativ teritorială sau chiar mai multe unități administrativ teritoriale învecinate.
  2. Elaborarea proiectului de comasare – proiectul de comasare se elaborează în baza studiului de fezabilitate, a propunerilor de reamplasare aprobate de comitetul executiv al Asociației și a avizului tehnic eliberat de ANCPI. Proiectul de comasare descrie operațiunea propriu-zisă de reamplasare a terenurilor și reorganizare a rețelei de drumuri agricole, în urma căreia mai multe terenuri, privite ca obiecte independente de drept, se contopesc într-un singur obiect de drept; hotarele dintre terenurile contopite dispar, rezultând o nouă parcelă cu o nouă configurație în proprietatea aceleiași persoane. Diferența de suprafața poate să fie cel mult 5% pentru fiecare proprietar și numai în cazul care acesta este de acord și primește sau plătește o despăgubire in funcție de evaluarea teren-ului/urilor. Proiectul de comasare se aprobă conform celor de mai sus (v. pct. 3). Proiectul de comasare poate avea șanse mai mari de implementare dacă sunt utilizate și terenuri agricole aflate în proprietatea ADS.
  3. Emiterea actului administrativ de adoptare a proiectului de comasare de către autoritatea învestită în acest sens și emiterea titlurilor de proprietate conform noului amplasament.
  4. Înregistrarea drepturilor de proprietate și a celorlalte drepturi (folosință, arendă etc.) conform actului proiectului de comasare adoptat, de către autoritățile cu atribuții în acest sens (ANCPI, prin OCPI județene, APIA etc.).

 

 1. Din perspectiva finanțării, toate cheltuielile aferente măsurilor de consolidare a terenurilor agricole întreprinse de proprietarii terenurilor/asociațiile de proprietari vor fi suportate de aceștia din fonduri proprii, din finanțări de la UE sau subvenții acordate de statul român.

Uniunea Europeană permite accesul la finanțări europene atât pentru efectuarea procedurii de consolidare propriu-zisă, cât și pentru realizarea lucrărilor de infrastructura stabilite a fi necesare în urma acestei proceduri. Fondurile sunt nerambursabile în proporție de până la 50%. Până în prezent România nu a accesat acest tip de fonduri.

 

 1. Autorități care își pot asuma atribuții în procesul de comasare și în elaborarea legislației secundare

În procedura propusă de noi, implicarea autorităților statului este redusă la minim și vizează doar operațiunile de ordin tehnic (avizarea documentelor tehnice, emiterea actului administrativ de proprietate asupra imobilelor nou rezultate, deschiderea noilor cărți funciare și închiderea vechilor evidențe).

Fără îndoială, comasarea terenurilor agricole prin constituirea unei Asociații de Comasare și Amenajare locală va conduce la o nouă arhitectură agricolă, bază ce va pemite creșterea potențialului agricol (susținută de realizarea infrastructurii aferente),  dar acest proces din punct de vedere juridic va fi just pentru unii și posibil injust pentru alții.

Pentru soluționarea contestațiilor considerăm necesară includerea în demersul de elaborare a legislației secundare și  MDRAP, intucat acest minister se ocupă de cadastrare.  Această colaborare trebuie dublată și de specialiștii Ministerului de Justiție, întrucât se impune o consolidare a legislației pe acest domeniu. România are un istoric de mai bine de 150 de ani (de la prima constituție) de reforme agrare, ce au urmat o cu totul altă arhitectură în comparație cu cea propusă aici și este necesară revizuirea propunerii față de prevederile actuale. Evidentiam faptul că există entități bazate pe asociere, dar care sunt lipsite de patrimoniu, în cauză fiind și preferința legislatorului pentru unitatea individuală.

Un alt element important este prezentul și viitorul impozitului pe terenul agricol, de aceea contribuția/cooptarea Ministerului Finanțelor Publice este esentială pentru succesul proiectului.

Pentru asigurarea carburantului financiar se impune ca terenurile acestor asociații să aibă vocație de ipotecare, altfel acest tip de organizare va fi asemănător cu cel al Asociațiilor de Dezvoltare Intracomunitară (ADI) și Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații ( OUAI) care în prezent nu au patrimoniu decât indirect. 

Finalizarea acestui demers va permite finanțarea predictibilă a unor asemenea parcuri agro-industriale.

 

 1. Avantajele comasării. Urmărirea interesului public

Terenurile sunt un bun economic de nivel înalt care poate fi delimitat, dar nu multiplicat. Protecția proprietății este de aceea unelta primordială în procesul de comasare.

Prin introducerea unei atare măsuri, se vor îmbunătăți condițiile de muncă, va crește productivitatea în agricultură, precum și concurența între societățile comerciale, astfel fiind asigurate locurile de muncă în zona unde măsura a fost implementată cu succes.

Restructurarea parcelelor prin comasare facilitează o productivitate mai mare atât a utilajelor agricole folosite cât și a forței de muncă umane (spre ex. eliminarea timpilor de deplasare între parcele și reducerea consumului de combustibil). Ori asta duce la o reducere a costurilor la nivelul operatorilor economici din zonă. Mai mult decât atât un nivel de producție atât calitativ cât și cantitativ ridicat duce la o competivitate pe piața agrară, astfel societățile comerciale, respectiv micii fermieri vor avea o putere mai mare de negociere a prețului de vânzare atât  pe piața internă cât și externă.

Având în vedere măsurile implementate de APIA de stimulare a fermierilor români, prin comasarea terenurilor se diminuează timpii alocați controalelor în teren asupra parcelelor aparținând aceluiași exploatator agricol și totodată se vor evita suprapunerile de declarații APIA. Astfel, plățile către operatorii economici se vor face cu celeritate, reducând simțitor rată de îndatorare a acestora în fața instituțiilor bancare și non-bancare.

Un teren comasat, respectiv consolidat reprezintă și o garanție viabilă în cazul împrumuturilor operatorilor economici, prețul de vânzare al terenurilor în cazul unei eventuale incapacitați de plată fiind mai crescut. Cu ajutorul lor cresc șansele accesării altor fonduri nerambursabile, respectiv întocmirea de proiecte cu concursul AFIR care duc la o dezvoltare tehnologică și economică a zonei respective.

Efectul pozitiv al implementării proiectelor de consolidare va fi comasarea parcelelor fragmentate în suprafețe mai mari în proprietatea aceleiasi persoane. Astfel, se deschid o serie de oportunități cum ar fi: utilizarea eficientă a suprafeței de teren și posibilitatea asolamentelor, dezvoltarea sistemelor de irigații si de drenaj și reducerea dependenței excesive a agriculturii românești de starea vremii, perspective de finanțare a proiectelor ce vizează dezvoltarea rurală. De asemenea, în baza noilor reparcelări din proiectele/planurile de consolidare automat se elimină și erorile care au parvenit în cadrul emiterii titlurilor de proprietate.

Este o șansă si pentru primării să adune rezervele de teren la un singur loc pentru a le da în arenda/concesiona tinerilor fermieri, precum și să transforme o parte din drumurile agricole în teren productiv.

 

În concluzie, procedura de consolidare a terenurilor agricole este una destul de complexă, care include mai multe etape ce trebuie respectate, în caz contrar neavând efectul scontat. O provocare va fi implicarea tuturor proprietarilor/fermierilor, cărora trebuie să le fie explicate beneficiile și oportunitățile ce pot rezulta în urma procesului de consolidare. Depășirea acestei provocări se poate realiza prin elaborarea cadrului juridic pentru consolidarea terenurilor, pentru că doar astfel se creează un mediu juridic, organizatoric, economico-financiar și tehnic favorabil pentru o activitate productivă și eficientă în sectorul agricol și în zona rurală.