Clubul Fermierilor Români lansează programul de perfecționare managerială ”Antreprenor în Agricultura 4.0”

Clubul Fermierilor Români lansează programul de perfecționare managerială “Antreprenor în Agricultura 4.0”, în sprijinul fermierilor interesați să cunoască și să aplice noi modele de afaceri, capabile să asigure reziliența și competitivitatea fermelor, în contextul marilor schimbări generate de reforma Politicii Agricole Comune, aplicarea Pactului Ecologic European și riscurile pentru agricultură asociate schimbărlor de mediu și climă.

Programul oferă cursanților studii de caz aplicate, evidențiind instrumente de management validate pentru gestiunea schimbărilor și a riscurilor, alese în raport cu tendințele actuale în agricultură. Acest aspect vizează includerea digitalizării și a reglementărilor de mediu precum Pactul Ecologic European, Strategia Biodiversitate și Farm to Fork la nivelul fermelor europene competitive. În același timp, o altă direcție strategică a programului este crearea unui plan de dezvoltare sustenabil a propriei afaceri agricole, în contextul noii Politici Agricole Comune, care să le permită fermierilor români păstrarea unui echilibru financiar în perioada 2021-2027.

„Agricultura românească beneficiază de un potențial extraordinar de creștere, dacă sunt lansate acțiuni care să transforme unele dezavantaje structurale și sistemice în oportunități de dezvoltare. Creșterea anuală de peste 10% înregistrată de România la nivelul producției agricole și randamentului în ultimii 10 ani, ritmul rapid în care s-au implementat cele mai noi tehnologii agricole, trecerea către activități legate de agricultură cu valoare adăugată ridicată solicită un nivel ridicat al competențelor antreprenoriale ale fermierilor care conduc afacerile agricole în România. În cadrul acestui program, fiecare participant va construi un plan de dezvoltare a propriei afaceri sub îndrumarea celor mai buni traineri și specialiști cu care colaborăm”, declară Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români.

Clubul Fermierilor Români lansează înscrierile pentru programul ”Antreprenor în Agricultura 4.0” care va debuta în data de 03 noiembrie 2021. Fermierii interesați pot completa formularul de înscriere pe site-ul Clubului: https://cfro.ro/antreprenor-in-agricultura-4-0/

Programul ”Antreprenor în Agricultura 4.0” este recomandat fermierilor activi, cu minim 5 ani de experiență managerială.

 

Calendar înscrieri și selectare participanți
 • Perioadă înscrieri: 26 august – 19 septembrie 2021
 • Anunțarea candidaților selectați: 27 septembrie 2021
 • Completarea fișei de profil pentru fermierii participanți: 27 – 30 septembrie 2021
 • Începerea cursurilor: 03 noiembrie 2021

Programul ”Antreprenor în Agricultura 4.0” este dezvoltat cu companii de training cunoscute din România, alături de specialiști cu experiență în business, afaceri de familie, training și mentoring.

Profil participanți

Fermieri activi, cu experiență managerială de minim 5 ani, interesați să-și dezvolte competențele în administrarea afacerii și să dobândească un set de instrumente de management și de analiză a propriei afaceri, sub coordonarea specialiștilor programului, cu impact imediat în creșterea performanței afacerii agricole.

Perioadă desfășurare

Programul se desfășoară pe o perioadă de 5 săptămâni, în intervalul 03 noiembrie 2021 – 05 februarie 2022. Cursurile vor avea loc la sală la București și pe online.

Curricula Program

Programul cuprinde cursuri de pregătire în următoarele domenii: Agricultura digitală; Simulări de business; Managementul strategic al fermei; Relația cu furnizorii și lanțul de aprovizionare -disitribuție (Supply chain); Managementul vânzărilor și negocierea contractelor; Fizionomie și comportamente – putere de negociere în funcție de interlocutor; Accesare fonduri europene; Managementul riscului și asigurările agricole; Direcțiile europene privind noua Politică Agricolă Comună; Modele sustenabile de afaceri agricole, din perspectiva noii Politici Agricole Comune; Antreprenoriat în mediul V.U.C.A. (Volatilitate, Incertitudine, Complexitate, Ambiguitate); Simulare strategii de business; Comerț cu cereale; Marketing în agribusiness; Afacerea agricolă de familie; Fiscalitate și contabilitate fermă; Legislativ.

Cursurile sunt interactive, cu activități practice și studii de caz dezvoltate pe baza situațiilor concrete cu care se confruntă fermierii în activitatea curentă. Transferul de cunoștințe, metode și concepte se face prin raportare permanentă la propria afacere.

În funcție de nevoile de instruire și de specificul fermei, participanții au posibilitatea să opteze pentru o sesiune personalizată de cursuri, prin aprofundarea subiectelor de interes în cadrul cursurilor opționale.

Investiția în Program

Taxa de participare include strict valoarea cursurilor susținute de partenerii educaționali și costurile administrative (închiriere sală, prânz, două coffee break-uri/zi).

 

Detalii program Antreprenor în Agricultura 4.0: https://cfro.ro/antreprenor-in-agricultura-4-0/

Afișare criterii de selecție pentru SM 4.1

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a scos în dezbatere publică propunerea de ghid al solicitantului pentru submăsura 4.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Detalii despre valoarea fondurilor europene, criteriile de eligibilitate și investiții eligibile mai jos:

  

Valoarea fondurilor europene SM 4.1

Prin submăsura 4.1 se vor acorda fonduri nerambursabile de la 30% până la 90%, astfel:

Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
 • 350.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de  fermă (inclusiv tineri fermieri);
 • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;  
 • 1.000.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);   
 • 600.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);
 • 1.000.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).
Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000  SO și  500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
 • 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de  fermă;
 • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;
 • 1.500.000 Euro  pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);
 • 700.000 Euro  pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing);
 • 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing)
Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:
 • 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, dreanj, desecare la nivel de  fermă;
 • 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;
 • 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);
 • 800.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);
 • 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing)
Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000  Euro  indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei;

   

Eligibilitate SM 4.1

Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1 sunt fermierii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale așa cum sunt definite în Oug. 44/2008, sau persoane juridice (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
 •  Persoana fizică autorizată-PFA (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 •  Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 •  Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 •  Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 •  Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 •  Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 •  Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 •  Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare  specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA. În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia in calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor  (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
 • Grup de producători și Organizație de producători (consituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

    

Investiții eligibile SM 4.1

Investiţiile din acești bani europeni trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile:

Achiziții simple de utilaje agricole și/sau  irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal):
 • Extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale prin achiziția de utilaje agricole;
 • Înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare, la nivel de fermă.
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013, ca și componentă secundară a proiectului.
Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii):
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare, etc), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar  ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (doar ca o  componentă secundară a proiectului).
Tineri fermieri – achizitie utilaje:
 • Modernizarea fermelor vegetale și zootehnice prin  achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1, sau de către tinerii care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) program prin intermediul căruia au beneficiat  de teren cu destinație agricolă din domeniul public/privat al statului în arendă sau concesiune sau de către tinerii care s-au instalat cu cel mult 5 ani inaintea depunerii cererii de sprijin pentru aceasta submasură.
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (doar ca o  componentă secundară a proiectului).

Atentie! La momentul cererii de finantare beneficiarii mai sus amintiti nu trebuie sa trebuie sa respecte conditia de varstă, respectiv 40 de ani si competențe profesionale in conformitate cu art 2 R 1305/2013  decat daca solicita top-up financiar.  

Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL, respectiv MONTAN:
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de  tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, necesare pentru irigarea culturilor utilizate în furajarea animalelor, doar ca o  componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (doar ca o componentă secundară a proiectului),
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului.

În cazul investițiilor în ferme zootehnice mai mici de 100 UVM respectarea cerințelor privind depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animala va fi validată la finalul investiției prin nota de constatare emisă de Garda de Mediu.

Legume (inclusiv in spatii protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare:
 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor de legume  și/sau cartofi;
 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare, în vederea creșterii valorii adăugate a produselor, inclusiv marketingul produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, doar ca o  componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013, doar ca o componentă secundară a proiectului.
Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi – modernizare exploatație:
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a legumelor și cartofilor la nivel de  fermă;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare a legumelor și cartofilor la nivel de fermă (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc) doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei, inclusiv obținerea de biogaz, (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (doar ca o componentă secundară a proiectului).

Toate detaliile sunt disponibile în ghidul propus pentru Submăsura 4.1 – investiții în exploatații agricole, PNDR 2021, disponibil pe site-ul AIFR.

Formular Proiect Concorde

Stimate Partener,

 

Vă invităm să vă înscrieți în Proiectul CONCORDE lansat de Clubul Fermierilor Români, pentru promovarea și asigurarea respectării bunelor practici în comerțul cu cereale.

Beneficiați de expertiză concretă și practică în procesul de contractare și de sprijin specializat în soluționarea alternativă a disputelor comerciale.

Clubul este membru GAFTA, The Grain and Feed Trade Association, organizația internațională reprezentativă pentru sprijinirea contractării și arbitrării comerciale în domeniul cerealelor la nivel mondial.

Proiectul CONCORDE va avea succes în măsura participării Dvs. concrete, directe la acțiunile propuse, precum și prin asigurarea unei cooperări eficiente cu ceilalți factori implicați în agribusiness, în particular prin consolidarea relației dintre fermieri și comercianții de produse agricole.

Mai multe informații despre proiect citiți aici.

 

Descărcați de aici formularul de înscriere în Proiectul CONCORDE: Formular Concorde.

Vă rugăm să trimiteți formularul completat și semnat, scanat, pe e-mail la adresa office@cfro.ro.

 

România, 1/3 din producția de floarea-soarelui în UE, pierderi de 2 mld. $ la valorificare

București, 17 august – Clubul Fermierilor Români consideră că țara noastră are nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de asigurarea unor politici care să sprijine creșterea valorii adăugate în agricultură prin stimularea cantității de depozitare și procesare a cerealelor și plantelor oleaginoase, realizată concomitent cu investiții de modernizare a infrastructurii principale a sistemelor hidroameliorative, care să permită creșterea competitivității afacerilor agricole românești și îndreptarea deficitului balanței comerciale.

România are nevoie de o coordonare care să asigure în mod eficient, responsabil și sustenabil echilibrul între nevoia asigurării securității alimentare a țării și calitatea produselor exportate, respectând în același timp condițiile europene specifice fiecărui produs în parte.

În acest sens, pentru a sprijini fermierii în scopul creșterii valorii adăugate generate de afacerile agricole din România, Clubul Fermierilor Români propune următoarele:

 • Stimularea finanțării specifice realizării unor investiții în infrastructura de depozitare;
 • Subvenționarea dezvoltării și modernizării unităților de procesare cu scopul creșterii capacității de procesare;
 • Oferirea de sprijin cuplat pentru fermieri, în vederea păstrării în țară a materiei prime specifice zonei de procesare;
 • Crearea de facilități fiscale pentru activitatea de procesare;
 • Ofertarea produselor procesate în piețele tradițional partenere pentru vânzarea materiei prime, concomitent cu identificarea de piețe noi pentru comercializarea produselor finite.

”Spre exemplu, pentru cultura de floarea-soarelui, țara noastră utilizează pentru consumul intern aprox. 1,2 – 1,3 mil. tone, dintr-un total prognozat la nivelul anului 2021, de 3,3 mil. tone. Această cantitate reprezintă aprox. 34% din producția Uniunii Europene specifice acestei culturi, realizată la un randament minim de 2,75 tone/ha, în cadrul unei suprafețe însămânțate de 1,2 mil. ha”, explică Cezar Gheorghe, consultantul Clubului și expert analist în comerțul cu cereale.

”Anul acesta, România înregistrează un maxim al producției de floarea-soarelui, raportat la perioada ca membră a spațiului comunitar european, înregistrând astfel o creștere de aprox. 1,22 mil. tone față de anul 2020. Lipsa unor unități de procesare la nivel național conduce la vânzarea materiei prime către țări precum Bulgaria (aprox. 400.000 tone/an), Turcia (aprox. 400.000 tone/an), Ungaria (aprox. 220.000 tone/an), țări din Asia sau vestul Europei (Olanda, Franța și Spania). Practic, în acest an agricol, aprox. 2 milioane de tone vor fi exportate la nivel intra-UE și extra-UE”, concluzionează Cezar Gheorghe.

Impactul financiar al acestor exporturi indică o diferență de 535 dolari/tonă (vânzare materie primă), comparativ cu 1.570 dolari/tonă (vânzare produse procesate), cumul realizat din producția de ulei brut (1.200 dolari/tonă) și cantitatea de șrot rezultat (370 dolari/tonă). Prin acest calcul arătăm că România ar fi putut genera în acest an, doar la nivelul culturii de floarea-soarelui, o valoare adăugată de 2.070.000.000 dolari, fără a lua în calcul veniturile provenite din zona de industrie conexă (procesarea, activitatea furnizorilor de produse necesare procesării, activitatea producătorilor de mase plastice, logistica și distribuția uleiurilor, distribuția și suportul acordat industriei cărnii prin vânzarea de șrot etc.).

Suprafața cultivată cu floarea-soarelui în România reprezintă 27,3% din suprafața totală a Uniunii Europene, aspect care indică încă o dată potențialul de valorificare a acestei materii prime pe plan național. În comparație cu Franța, una dintre țările cu cea mai mare suprafață agricolă la nivel european, care a însămânțat în acest an aprox. 660.000 ha, România înregistrează unul dintre cele mai bune randamente agricole specifice acestei culturi. Mai mult, anul trecut țara noastră a raportat un deficit important privind producția de floarea-soarelui, respectiv 820 mii de tone față de 2019, aspect care a generat ulterior modificări ale prețurilor aferente principalelor produse agroalimentare și nu numai.

”Acest randament se poate menține sau poate înregistra creșteri anuale doar prin realizarea de investiții în modernizarea infrastructurii principale a sistemelor hidroameliorative , care să permită creșterea competitivității afacerilor agricole românești și îndreptarea deficitului balanței comerciale. Diminuarea producției agricole din ultimii ani, datorată lipsei de precipitații, a condus la realizarea unui randament scăzut a celor mai importante culturi agricole la nivel național. Având în vedere impactul pe care l-a avut în fermele din țara noastră, seceta pedologică din 2020 a evidențiat încă o dată importanța vitală a apei pentru agricultură. Întregul spațiu comunitar beneficiză în mod direct de materia primă oferită de țara noastră, iar o diminuare a acesteia va conduce la o instabilitate a securității alimentare, un aspect extrem de important în această perioadă”, afirmă Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români.

Țări precum Rusia sau Ucraina aplică o politică de protecție a siguranței alimentației interne. De exemplu, Ucraina nu rambursează TVA-ul (valoare 20%) la exporturile semințelor de floarea-soarelui, având o mică taxă de export, în timp ce Rusia aplică o taxă de export la nivelul semințelor de floarea-soarelui în valoare de jumătate din costul unei tone, dar nu mai puțin de 320 dolari/tonă. Începând cu 01.09.2021, Rusia va institui o taxă la nivelul uleiului brut de 170 dolari/tonă, aspect care va conduce la lipsa exporturilor în cadrul acestei țări.

”Considerăm că dezvoltarea unor unități de procesare la nivel național va permite crearea unor locuri de muncă, dezvoltării industriei conexe ca suport pentru activitatea de bază și care la rândul ei, prin segmentele care o compun, va contribui la generarea de valoare financiară și socială”, consideră Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români. ”Clubul Fermierilor Români își manifestă interesul și disponibilitatea de a contribui activ, alături de celelalte părți implicate, la stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vizează implementarea cu succes a unor politici care să permită dezvoltarea unităților de procesare la nivel național și a proiectelor de îmbunătățiri ecosistemice și funciare la nivel național.”

Raport piață cereale 16 august 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 16 august 2021 NL

Piața grâului

Grâul românesc se apropie de finalul recoltării, estimările noastre fiind situate la mai puțin de …% suprafețe nerecoltate. Execuția contractuală este, în aceste zile, (…).

Luna august, preponderent una liniștită din punct de vedere al prețurilor grâului, (…).

În portul Constanța, indicațiile refuzau parcă să se alinieze cu ceea ce (…).

Ceea ce vizualizam în EURONEXT SEP21, adică … EUR ca indicație de închidere în 13 august, are rădăcini plecate din 27 iulie 2021. Plaja în care lucra grâul avea (…).

În data de 10 august, creșterea a început să fie (…)

1. tabel grau matif blur
2. grafic grau matif blur

Ceea ce vedem astăzi, și anume … EUR indicație SEP21 are susținere în mare măsură, dar nu în totalitate, în (…).

Toate cele de mai sus pe o paritate EUR/USD de …, cu un dolar care a (…). Din toate cele de mai sus, folosind rata de conversie și scăzând costurile, precum și marja de trade a exportatorilor, rezultă un nivel de siguranță de … EUR/tonă în condiția CPT Constanța pentru grâul cu calitate 12% PRO, livrare SPOT. Pentru luna noiembrie, (…).

Corecția dintre cotații și ceea ce se oferă reprezintă (…).

Însă vânzătorii se uită cu multă circumspecție la acest nivel. Potențialele tranzacții sunt (….).

Piața orzului

Indicațiile orzului în portul Constanța au ajuns la nivelul de … EUR/tonă, livrare luna septembrie, însă, privind la grâu, pare a fi (…).

În lumina ultimului raport WASDE, vizualizăm o (…).

Tăierile WASDE din această lună s-au efectuat asupra:

 • (…)
 • (…)
 • (…)

Avem un upgrade de recoltă, în schimb, în (…).

Aceste scăderi succesive ale producțiilor, combinate cu efectul licitațiilor, ne arată (…).

Piața porumbului

Indicațiile porumbului au intrat într-o nouă fereastră de dezvoltarea a prețului după (…).

În ceea ce privește stagiul de vegetație al porumbului în Romania, trebuie să dizlocăm (…).

Însă zona de nord-vest, zona centrală precum și regiunea Moldovei, vor genera (…).

Vor mai fi afectate de caniculă și zone din (…).

Indicațiile generate de EURONEXT au (…).

7. tabel porumb matif blur

După cum vedem în graficul de mai jos, prețul porumbului a trecut în plaja (…).

Rămânem în același punct de plecare, și anume 12 aprilie 2021. Îl considerăm locul de start pentru anul agricol 2021-2021. El este efectiv reperul care va ghida analizele și statistica prezentă și viitoare.

8. grafic porumb matif blur

Așadar, în curând, porumbul va intra în campania de recoltare și principala problemă pe care o vedem este cea generată de (…)

Recapitulând, susținem o recoltă apropiată sau egală cu … mil. tone, cu o împărțire de … mil. destinație comercială. Diferența intră în consumul de subzistență, generat de fermierii foarte mici, care suplinesc astfel necesarul de furajare din gospodăriile populației.

Piața semințelor de rapiță

Generează același roller-coaster cu care ne-a obișnuit tot sezonul. Indicațiile portului Constanța sunt împărțite, de la lipsa de interes, până la NOV 21 minus … sau … EUR/tonă, în funcție de interesul cumpărătorului. Procesatorii interni (…).

Până atunci, rămâneam conectați la ceea ce se întâmplă și notăm (…).

12. tabel rapita matif blur

Nici canola nu a fost mai prejos. Ultima ședință a detașat indicația NOV21 cu … CAD.

13. tabel canola blur

Potențialul rapiței (…).

Piața semințelor de floarea-soarelui

Prețul semințelor de floarea-soarelui găsește suport și indică un nivel de … USD/tonă în paritatea CPT Constanța. Pe măsură ce ultimele zile înainte de recoltare în full blast se scurg, (…).

Execuția contractuală este (…).

Indicațiile Varna sunt deja la … USD/tonă, însă, (…).

Conform presupunerilor noastre, (…).

Piața boabelor de soia

Raportul WASDE a generat o emulație pe CBOT din punct de vedere al prețurilor, chiar dacă (…).

În linii mari, producția a fost ajustată negativ cu … mil. tone, în principal datorită (…).

Consumul a fost ajustat negativ, la rândul lui, din cauza (…).

Stocurile au crescut cu … mil. tone datorită (…).

16. tabel soia blur

Vremea

România  – prognoza meteo  14-28 august 2021

20 ROMANIA
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cezar.gheorghe@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 16 august 2021 este disponibil membrilor Clubului sau poate fi încercat gratuit prin completarea formularului de la butonul de mai jos.

Grup de lucru inter-instituțional pentru o strategie integrată de gestionare a apei și a solului

Clubul Fermierilor Români, reprezentat de Dan Hurduc (președinte) și Bogdan Chiripuci (manager proiecte și programe pentru agricultură), a participat ieri la o discuție de lucru privind proiectul propus de organizația noastră – realizarea unei strategii naționale de gestionare integrate a apei și a solului în agricultură. La întâlnire au participat reprezentații Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (ministru, consilier cu expertiză în zona de administrare bazinală a apelor și directori ai agențiilor aflate în subordine: Direcția Managementul Riscului și Siguranța Barajelor și UMP Controlul Poluării cu Nutrienți) și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (ministru, director ANIF, director Direcția Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar).

Clubul consideră că România are nevoie mai mult că niciodată de asigurarea unui cadru de convergență și coerență, care să înglobeze toate măsurile și proiectele care privesc gestiunea apei și a solului pentru agricultură. Este necesară o coordonare care să consolideze în mod eficient, responsabil și sustenabil nevoia asigurării securității alimentare a României, urmărind, în același timp, respectarea obiectivelor europene specifice noilor schimbări din zona de mediu și climă.

Creșterea competitivității agriculturii românești prin modernizarea și extinderea amenajărilor hidroameliorative nu mai poate fi amânată, deoarece situația actuală deja înregistrează efecte negative continue la nivelul următoarelor aspecte de interes național:

 • degradarea solurilor (compactare, saraturare secundară, poluare și eroziune prin scurgere la suprafață etc.);
 • poluarea apelor de suprafață și freatice;
 • imposibilitatea efectuării lucrărilor agricole la timp și în condiții optime;
 • creșterea riscului de inundații;
 • pierderi de producție, asociate cu pierderi de suprafață de cultură prin băltiri/secetă pedologică;
 • periclitarea sustenabilitatii activităților agricole din aceste zone.

La finalul întâlnirii, s-a convenit crearea unui grup de lucru comun care va avea rolul de a identifica disfuncționalitățile actuale și de a transmite propuneri menite să deblocheze anumite situații inter-instituționale, în vederea identificării de soluții aferente problemelor cu care se confruntă fermierii.

Raport piață cereale 10 august 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 10 august 2021 NL

Piața grâului

Grâul românesc este recoltat în proporție de …%, iar dezvoltarea procesului de recoltare ne arată că prognozele noastre au fost corecte. Avem și confirmarea Ministerului Agriculturii în ceea ce privește suprafața însămânțată în toamna lui 2020. Estimarea noastră a fost de … hectare la acel moment. Ministerul confirmă acum circa … recoltate, ceea ce, translatat procentual, indică o cifră finală de … mil. hectare de grâu. La nivel de producție însă, rămânem la nivelul updatat de peste (…)

În ceea ce privește calitatea grâului românesc, în ciuda vocilor din interior și exterior care au exprimat că (…).

Pe de alta parte, trebuie să recunoaștem un merit deosebit în ceea ce privește utilizarea tehnologiei fermelor mari, care au generat medii de 7,5 tone la hectar, un nivel foarte ridicat. Aceste medii au fost obținute pe loturi de 800-1.800 hectare.

Ca o recunoaștere implicită a doi factori esențiali, tehnologia și precipitațiile, vine o evaluare care nu poate fi trecută cu vederea. Cu acest rezultat nu ne întâlnim foarte des, ci chiar foarte rar. Și anume, în data de 28 iulie 2021, GEOGLAM (cropmonitor.org) a eliberat un raport vizual cu starea culturilor la nivel planetar. Singura zonă cu rating Excepțional în integralitate este România. Acest raport vine ca o confirmare a eforturilor fermierilor români, ca o confirmare a prognozelor dezvoltate de noi pentru recolta 2021 elaborată și dezvoltată încă din decembrie 2020.

Acest rezultat trebuie să rămână în amintirea colectivă și, în același timp, să genereze un sentiment de precauție în ceea ce privește modul în care aceste rezultate vor fi valorificate, în contextul stadiului în care culturile din alte zone ale globului se află. Nu trebuie decât să ne reamintim anul 1938 și să tragem învățămintele de rigoare din acel moment când am fost numiți “Grânarul Europei”. Am vândut mărfurile și apoi am suferit de foamete în anul imediat următor.

Mai jos, aveți într-o singura fotografie rezultatul unui an agricol. Sursa: cropmonitor.org

Productii cereale 28 iulie_cropmonitor.org_Romania albastra

Grâul românesc beneficiază de indicații pozitive, în lumina ultimelor dezvoltări pe piață. Mai precis, avem parte de niveluri de … EUR/ tonă în paritatea CPT Constanța pentru calitatea de panificație și cu un discount de … euro pentru calitatea de furaj. Prețul este influențat pozitiv de factorul (…).

Rusia și Ucraina sunt (…). Franța și Germania, precum și celelalte țări europene, se află și ele în (…).

EURONEXT. În ultima ședință de tranzacționare, 6 august 2021, indicația SEP21 a ridicat ștacheta cu … EUR față de ziua precedentă, validând ceea ce menționam, și anume că (…).

1. tabel grau matif blur

În așteptarea raportului USDA, avem indicații în creștere, iar nivelul de … EUR este aproape atins. După cum spuneam în numerele trecute, când indicam prin grafic, …EUR este o barieră care poate fi atinsă ca potențial de recoltă. Limita de rezistență este setată la … EUR/tonă, iar plaja mediană o regăsim între … EUR/tonă, intre 12 aprilie-7 august 2021.

14. dinamica pret rapita blur (1)

Piața orzului

Indicațiile au crescut, asociate cu (…). Portul Constanța se poziționează la nivelul de … EUR/tonă pentru livrarea în luna august. Orzul beneficiază de (…).

Nivelul de … EUR/tonă este unul care creează (…). Utilizatorii de orz furaj trebuie să (…).

Indicațiile de preț sunt ajutate, după cum am spus și la început, de prețul (…)

Cu toate acestea, nu excludem din ciclul de viață al orzului perioada (…), când aliniamentul sau în raport cu prețul (…) va genera indicații mai ridicate.

Cel mai competitiv producător de orz din bazin este de departe (…), cu un nivel recoltat de peste (…).

Piața porumbului

Starea de vegetație a porumbului românesc este una (…). Singura problemă pe care porumbul românesc a întâmpinat-o a fost (…).

În acest context, vedem o (…).

În tot acest context de încercare de securizare a volumelor viitoare, putem spune că (…).

Indicațiile EURONEXT cunosc și ele o revenire după etapa de sell-off și generează o creștere de … EUR pentru indicația NOV21. În acest moment, (…).

10. tabel porumb matif blur

În graficul subsecvent celui cu indicațiile de preț avem definite plajele de preț ale porumbului începând cu data de 12 aprilie 2021. Prima plajă este setată ca valoare minimă, nivelul de rezistență, de … EUR. De aici, limita superioară este setată la valoarea de … EUR, creând un interval in care porumbul a avut variații și oscilații. În plaja superioară, regăsim potențialul și îl indicăm prin (…).

Acest indicator ne arată care este intervalul următor care poate fi atins de porumb, și anume plus … euro, față de închiderea din 6 iulie 2021. Piața fizică, în toată plenititudinea sa, creată de cerere și ofertă și guvernată de vreme, va (…).

4. rapita blur

Piața semințelor de rapiță

Indicațiile portului Constanța sunt foarte vagi. Cumpărătorii nu (…).

Indicația NOV21 minus .. sau minus … EUR/tonă sunt prețurile oferite astăzi de portul Constanța. Procesatorii interni indică NOV21 minus … EUR/tona de marfă livrată în condiția CPT.

EURONEXT a avut o (…).

Rapița rămâne cel mai scump element al pieței europene. Valoarea de piață a unei tone raportată la o producție de 3 tone pe hectar, cu o (…). Cum bine spunea Sir Isaac Newton: „Cumpărați pământ, căci nu se mai fabrică.”

2. tabel grau matif blur

Avem în graficul de mai jos, plaja în care rapița a activat în perioada 3 mai 2021 și până astăzi și este extrem de lată, de circa … EUR, ceea ce poate însemna o volatilitate sporită și un risc suplimentar în viitor.

3. matif nivel rezistenta grau blur

Avem deci în față un sezon (…) pentru rapiță. (:..). Ca un fapt divers, cererea de bio-diesel este (…).

Piața semințelor de floarea-soarelui

România intră în faza de încălzire a motoarelor. Cu o pauză foarte scurtă între recolta de grâu și cea de floarea-soarelui, notăm (…).

Indicațiile cunosc o plajă de expresie destul de lată. Mulți cumpărători (…).

Vecinii de la sud de Dunăre nu mai pot competiționa în piața locală. Desi indicațiile portului Varna sunt la nivel de … USD/tonă, logistica (…)

Producția la nivel de UE ca prognoză se situează la nivelul de … mil. tone, generate de … mil. hectare. În aceste condiții, putem detașa România și spune că generează …% din totalul producției la nivel european. Suprafața pe care cultivă România cele (..).

Ucraina va genera o recoltă deosebită de semințe de floarea-soarelui, care se va converti în … mil. tone de ulei brut. Din acestea, … mil. vor lua drumul UE, iar … mil. vor acoperi India.

INDICAȚIILE OND ULEI BRUT ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE

OCT … USD | NOV … USD | DEC … USD

Piața boabelor de soia

Boabele de soia nu se bucură de o perioadă prea bună. Contextul de rating al (…).

În ședință de tranzacționare care s-a închis pe 6 august 2021, indicația soia SEP21, precum și NOV21 au (…)

1. tabel grau matif blur

În UE, cultura de soia este estimată a fi recoltată de pe o suprafață de … mil. ha, adică sub …. hectare, cu o producție prognozată la circa … mil. tone și cu un randament agregat de … tone/hectar.

Și în cazul boabelor reluăm exercițiul grafic, care ne indică nivelul de rezistență. Și-l regăsim la … USD), cu o medie la (…).

2. grafic grau matif blur

Vremea

România  – prognoza meteo  8-22 august 2021

23 ROMANIA
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cezar.gheorghe@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 10 august 2021 este disponibil membrilor Clubului sau poate fi încercat gratuit prin completarea formularului de la butonul de mai jos.

România, rating de recoltă la nivel Excepțional

România este singura țară din lume care are integral un rating de recoltă la nivel Excepțional, conform raportului Geoglam din 28 iulie 2021, emis pentru culturile la nivel global. Toate culturile de pe tot teritoriul României au primit acest rating.

GEOGLAM (cropmonitor.org) generează prognoze de recoltă folosind un sistem de sateliți la nivel planetar. GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring Initiative) este un program internațional lansat în 2011 de ministerele agriculturii din țările G20 care își propune să folosească observarea Pământului pentru argumentarea deciziilor, demararea acțiunilor și elaborarea de politici în domeniul securității alimentare și a agriculturii durabile.

”Putem considera că acesta este un moment de referință pentru România, care nu se întâmplă de două ori în timpurile noastre. Rating-ul de recoltă de nivel ”Excepțional” readuce în atenția lumii potențialul agriculturii din țara noastră. Totodată, reprezintă un bun prilej de conștientizare și recunoaștere a rolului și contribuției fermierilor în asigurarea siguranței alimentare. Această evaluare demonstrează rezultatele care pot fi obținute de fermieri prin aplicarea unei tehnologii performante asigurată de companiile de agribusiness, în condiții climatice favorabile, rezultate care ar putea fi amplificate de crearea unor condiții de lucru optime pentru fermieri”, consideră Cezar Gheorghe, analist consultant Clubul Fermierilor Români pentru comerțul cu cereale.

Irigațiile reprezintă factorul esențial pentru ca România să-și atingă potențialul în agricultură. Doar cu o gestiune integrată a apei se va asigura utilizarea resursei pentru agricultură și protejarea mediului. Este necesară o planificare multianuală pentru asigurarea irigațiilor (sistem național și proiecte locale) și desecării, în baza strategiei integrate a apei. În 2020, Guvernul României a alocat din bugetul național despăgubiri în valoare de 850 milioane de lei. Irigațiile elimină riscul pierderii recoltelor din cauza secetei și a plății prin despăgubiri. România este țara cu cea mai spectaculoasă creștere de producție și randament în agricultură din Uniunea Europeană, în ultimii 10 ani. Avem nevoie de politici și programe care să susțină creșterea profitabilității și performanței în agricultura românească”, declară Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români.

Clubul Fermierilor Români a lansat propunerea de elaborare a unei Strategii naționale de gestiune integrată a apei și solului pentru agricultură, care va asigura cadrul pentru un program multianual de investiții publice în vederea modernizării sistemului național de irigații și susținerea programului care vizează proiectele locale de irigații. Prima reuniune a grupului de lucru a avut loc pe 16 iulie la Timișoara, cu participarea conducerii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a Consiliului Județean Timiș, a USAMVB din Timișoara și a fermierilor din regiune.

Sursă foto: cropmonitor.org

Strategia de dezvoltare a sectorului de cartof în perioada 2021-2027

Clubul Fermierilor Români în colaborare cu Federația Națională ”Cartoful” din România și Grupul Producătorilor de Cartofi Țara Făgărașului au organizat Conferința ”Strategia de dezvoltare a sectorului de cartof în perioada 2021-2027”, dedicată fermierilor producători de cartofi. Evenimentul a avut loc pe 21 iulie, la ferma Gusutri Com SRL din comuna Drăguș, județul Brașov.

 

Adrian-Nechita Oros, Ministrul Agriculturii și Dezvolării Rurale, s-a adresat participanților la eveniment, având în vedere această perioadă în care Ministerul a definitivat formele finale ale ghidurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2021-2022, în urma reuniunilor cu mediul asociativ. De asemenea, discuția purtată a atins și teme de interes precum stadiul actual de îmbunătățire a sistemelor hidroameliorative din regiunea Centru și deciziile stabilite la nivel european în cadrul ultimelor discuții purtate la Consiliul Agri Fish.

Conferința și-a atins obiectivele de informare, analiză și dezbatere a celor mai importante teme pe agenda negocierilor la nivel regional privind agricultura, transmițând mesaje clare privind poziția organizatorilor în legătură cu dezvoltarea sectorului de cartofi pentru perioada următoare.

Principalii factori limitativi în cultura cartofului din România sunt absența infrastructurii de irigații în zonele tradiționale de producere a cartofului, fărâmiţarea excesivă a terenurilor, suprafața redusă de teren cultivată pentru sămânța de cartof, randamentul scăzut și dotarea tehnică precară a fermierilor, precum și lipsa unor spații adecvate pentru depozitare.

”Dezvoltarea sectorului de cartofi la nivel național ar trebui să vizeze următoarele 4 elemente fundamentale, de interes național: asigurarea cantității de cartofi necesară consumului la nivel național, asigurarea livrării cartofului românesc pe toată perioada anului la prețuri competitive și generatoare de profit pentru fermieri, îmbunătățirea calității printr-o depozitare profesională, precum și eliminarea importurilor și echilibrarea balanței comercialei”, susține Romulus Oprea, președintele Federației Naționale „Cartoful” din România.

”Clubul Fermierilor Români și Federația Națională ”Cartoful” din România continuă seria acțiunilor comune în cadrul parteneriatului lansat anul acesta, pentru a susține și promova implementarea unui Program Național Strategic specific sectorului de cartofi. Prioritățile Clubului privind acest sector vizează reducerea deficitului balanței comerciale a cartofului la nivel național prin sprijinirea înființării de depozite individuale de cartofi, dezvoltarea de politici care să permită creșterea suprafețelor cultivate cu sămânță pentru cartof, susținerea demersurilor specifice obținerii de subvenții financiare adecvate cultivatorilor de cartofi pentru cartoful de industrializare, cartoful de sămânță, cartoful de consum și a celui pentru amidon, dar și certificarea cartofului de Covasna, ca prim demers de promovare a cartofului românesc”, declară Dan Hurduc, președinte Clubul Fermierilor Români.

”Producătorii români ar putea avea un rol important privind îndreptarea deficitului la nivelul balanței comerciale specific acestei culturi, aspect foarte important care vizează creșterea contribuției la bugetul de stat. Consumatorul din țara noastră și-a modificat comportamentul de consum, tinzând spre un produs finit specific cartofului de industrializare. Considerăm oportună susținerea acestui sector prin politici integrate care să permită creșterea valorii adăugate la nivel național, prin stimularea investițiilor în unitățile de procesare a cartofului. Totodată trebuie stimulată creșterea suprafețelor de producție și creșterea producției pe hectar, atât prin compensarea modificărilor climatice asigurând sisteme de irigații în zonele de producție de cartof, cât și prin susținerea acestei producții cu subvenții aprobate în Uniunea Europeană ca și sprijin cuplat. Sistemele de irigații propuse de noi sunt simple, utilizând forța gravitațională a apei și, în același timp,  vizează 5 componente esențiale atât la nivel național, cât și european: agricultura, piscicultura, biodiversitate – mediu, agroturism și componenta energetică”, susține Cleonic Sucaciu, președinte Grupul Producătorilor de Cartofi Țara Făgărașului.

”Propunerea Clubului Fermierilor Români în parteneriat cu Federația Națională „Cartoful” din România vizează îndreptarea balanței comerciale a acestui produs, deoarece există un deficit anual de aprox. 65 mil. euro. Propunerea vizează ca această investiție să fie realizată cu 20% aport propriu al fermierului, iar diferența să fie suportată prin politici sustenabile de către Administrația Fondului pentru Mediu în zona de anvelopare a depozitelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, exemplu de practică realizată deja în țările occidentale. În 7 ani, o astfel investiție anuală de aprox 62 mil. euro va conduce la acoperirea producției proprii privind necesarul de consum intern”, consideră Laszlo Becsek, membru în Consiliul Director al Clubului Fermierilor Români.

”România are nevoie mai mult ca niciodată de o Strategie națională de gestiune integrată a apei și solului pentru agricultură, pentru că, în mod fundamental, accesul la apă asigură fermierilor reziliență și randament. Soluționarea problemelor existente de îmbunătățiri ecosistemice și funciare din România poate fi realizată în noul context european al PAC printr-o abordare integrată a gestiunii resurselor sol – apă, pentru o productivitate optimă și sustenabilă, care să țină cont în egală măsură de protecția mediului, dar și de competitivitatea fermierilor. Reziliența fermelor asigurată prin sisteme moderne de gestiune a apelor este determinantă pentru asigurarea siguranței și securității alimentare a țării”, susține Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români.

„În calitate de membru fondator și fost președinte al Federației Naționale „Cartoful” din România, pot spune că acțiunile realizate în prezent de actuala conducere, în colaborare cu asociația Clubul Fermierilor Români, încep să fie concretizate și apreciate de către producătorii de cartofi din țara noastră. În acest sens, sperăm ca direcțiile propuse de către cele două părți în cadrul Programului Național Strategic al cartofului să fie implementate în noul exercițiu financiar 2023-2027, care va deservi dezvoltarea spațiului rural, în concordanță cu noua Politică Agricolă Comună”, concluzionează Gheorghe Boțoman, membru fondator al Federației Naționale ”Cartoful” din România și președinte AgroProspect.

Subiectele dezbătute în cadrul Conferinței au fost următoarele:

 • Prezentarea submăsurilor care vizează perioada de tranziție 2021-2022, specifică Programului Național de Dezvoltare Rurală și stadiul fundamentării Programului Național Strategic.
 • Stimularea producătorilor de cartofi pentru sămânță la nivel național.
 • Subvenționarea unor investiții care să vizeze construcția de depozite individuale de cartofi (capacitatea de 500/1000/1500 tone) și unități de procesare a cartofului în vederea obținerii de produse finite.
 • Dezvoltarea de amenajări hidroameliorative în zonele specifice culturii de cartofi.
 • Strategia naț­ională de gestiune integrată a apei și solului pentru agricultură, proiect propus de către Clubul Fermierilor Români.
 • Importanț­a susț­inerii producătorilor de cartofi pentru industrializare.
 • Necesitatea certificării cartofului de Covasna, ca prim demers de creare a brandului pentru cartoful românesc (model de bună practică pentru certificarea cartofilor din alte zone ale țării).
 • Importanța formării profesionale a copiilor de fermieri prin intermediul programului ”Tineri Lideri pentru Agricultură” derulat de Clubul Fermierilor Români.

La Conferință au participat fermieri performanți producători de cartofi din județele Brașov, Covasna și Harghita, reprezentanți ai autorităților centrale și locale responsabile cu dezvoltarea politicilor și strategiilor în domeniul agriculturii, specialiști din agribusiness, presa cu profil agricol și de business.

 

Parteneri eveniment: Agricover, Adama, Bayer, Corteva, Intermag, Syngenta, SumiAgro.

Raport piață cereale 3 august 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 3 august 2021 NL

Piața grâului

Grâul românesc se apropie cu pași repezi de finalizarea recoltării. Premisele de (…).

Calitatea este mixată. Observăm foarte multe loturi de grâu (…). Indicele de procent între panificație și furaj a crescut și astfel avem un raport de … panificație și … furaj în momentul de față.

În acest context, indicațiile portului Constanța în paritatea CPT se ridică la … EUR/tonă pentru calitatea superioară de 12 PRO bază. La aceste cotații ajută mult și cei doi factori externi: (…)

Indicațiile EURONEXT au arătat un trend de (…).

1. tabel grau matif blur

Graficul SEP21 ne arată drumul indicației plecând din 12 aprilie și având plaja de … de euro între nivelul de rezistență … EUR și media de … atinsă prin vârfuri. Spike-ul de peste … EUR s-a întâmplat în 10 mai și ne-a indicat un potențial care (…)

2. grafic grau matif blur

Dacă recoltarea și trend-ul de preț sunt în ritm pozitiv, logistica, în schimb, suferă la (…).

Mai precis, la 85 km de Constanța, în localitatea Fetești, din cauza unor erori umane, generate de încălcarea procedurilor, un tren de marfă a ignorat semnalele roșii și a intrat direct în alt tren de marfă care staționa, la orele 23.20 seara. Un dezastru a avut loc, circa 20 de vagoane fiind distruse și răspândite pe lățimea a 7 linii de cale ferată. Curentul electric a fost oprit din cauza dărâmării multor stâlpi care susțineau rețeaua electrică pentru locomotive. Astfel, calea de accces spre portul Constanța, cea principală, a fost blocată. Trenurile de persoane au fost redirectionate pe rute ocolitoare cu locomotive diesel.

3. accident feroviar 1
Licitații

MIT IORDANIA: 1*60.000 tone, 285 USD, CFR AQABA, CHS ROMÂNIA

GASC EGIPT:

 • 1*60.000 tone, 246.86 FOB CONSTANȚA, VITERRA ROMÂNIA, livrare 180 zile LC
 • 2*60.000 tone, 244.5 FOB OCHAKOV & CHORNOMORSK UCRAINA, livrare 180 zile LC

Piața orzului

Orzul a căpătat susținere din partea (…). Indicațiile au sărit în jurul valorilor de … EUR/tonă în paritatea CPT Constanța. Destinațiile înțeleg cursul firesc al spiralei prețurilor și, mai ales, al (…).

În România, recoltarea orzului putem spune că a luat sfârșit. Recolta a generat un volum de … mil. tone, în condiția de însămânțare în toamnă a circa …. Hordeum vulgare a generat primele venituri fermierilor, fiind cash commodity și alimentând conturile după o iarnă și o primăvară în care au existat în permanență numai cheltuieli. Avem o medie națională de … tone/ha, după un dezastruos an 2020. Vârfuri au existat și în foarte multe zone a fost depășită cifra de … tone la hectar. Calitatea orzului românesc (…).

În Ucraina, recoltarea orzului (…).

Licitații (…).

Ciclul de viață al prețului la produsul orz este (…).

Piața porumbului

Vedeta anului 2020 nu își dezminte renumele nici în 2021. Interesul pentru porumb este (…). Principalul suport este oferit de …, care indică (…).

Intrăm în linie dreaptă și vedem maxim … de zile până la recoltare. Dinamica pieței se schimbă și (…).

Suntem într-un moment în care ne uităm cu toții doar la . Ea va fi cea care va decide mișcările următoare prin menținerea sau scăderea (…).

În mod normal, porumbul mai are nevoie de apă. Circa … de litri ar genera mult mai multă încredere. Prognoza indică astăzi precipitații pentru România, dar (…).

În planul bursier, ne despărțim de indicația recoltei vechi AUG21, cu o diferență de … EUR față de indicația NOV21, însă aceasta este (…).

10. tabel porumb matif blur

În același parcurs ca și al grâului, plecând din 12 iulie 2021, ziua publicării raportului WASDE, porumbul a câștigat constant teren, mai exact, în 14 zile, … EUR în contul indicației NOV21.

11. grafic porumb cbot blur

În tot acest timp scurs între raportul de săptămâna trecută și cel actual, IGC emite prognoza la porumb, menținând un status (…).

Piața semințelor de rapiță

Se prezintă cum ne-a obișnuit, în postura de YO-YO. Salturile în sus și în jos sunt (…). Cu un singur amendament: în România, (…).

Indicația AUG21 a dispărut de pe ecranele EURONEXT, locul fiind luat de NOV21. Scăderea este generată de (…)

De asemenea, interesul fiind (…).

15, tabel rapita matif blur

În corelația cu canola canadiană, observăm (…). Ritmul a fost temperat, însă nu stopat. Graficul pe care îl inserăm are corelația directa a:

 1. Canola – linia mov
 2. Rapița – linia portocalie
 3. Energia Brent – linia roșie.

Observăm clar nivelul de rezistență care s-a perpetuat din 12 iulie 2021 pentru amândouă mărfurile care sunt corelate, precum și traiectoria energiei fosile.

16. grafic comparativ canola blur

Avem deci în față un sezon (…) pentru rapiță. (:..). Ca un fapt divers, cererea de bio-diesel este (…).

Piața semințelor de floarea-soarelui

Ne aflăm la mai puțin de … de zile de recoltarea semințelor de floarea-soarelui și, în acest context, așteptăm ca (…).

Presiunea de recoltă este un termen (..). Și expunem acum factorii care compun “Presiunea”:

 • (…)

Cam aceștia sunt factorii care compun “presiunea” de recoltă, presiune care afectează inexorabil fermierii.

Susținerea în preț este ceea ce (…).

În speță, indicațiile portului Constanța au ridicat ștacheta la nivelul de cel puțin … USD/tonă în paritatea CPT. Varna a reacționat în consecință și indicația regăsită acolo este (…).

Ce anticipăm? O lipsă foarte mare la nivel (…).

Însă ambele părți au drepturi în aceeași măsură, precum au și obligații contractuale. În perspectiva unei recolte (…).

Piața boabelor de soia

Boabele de soia au cunoscut o deterioare în planul CBOT, determinată de (…).  În ultima ședință de tranzacționare, soia a cedat … c/bu (… USD) la indicația NOV21, închiderea fiind setată la … c/bu (… USD), un nivel sub …USD. Concomitent, au cedat și (…).

20. tabel preturi soia Blur

Soia ne-a obișnuit cu salturile în gol, urcușurile abrupte și revenirile sale. Cheia principală în acest moment o reprezintă (…)

Gradul de dezvoltare a recoltei americane de soia este la nivelul de …% bun spre excelent, aspect care face ca (…).

Inserăm graficul de preț al soia NOV din iunie 2019 până astăzi. Se poate observa (…).

21. grafic soia cbot blur

Vremea

România  – prognoza meteo  1-14 august 2021

23 ROMANIA
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cezar.gheorghe@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 3 august 2021 este disponibil membrilor Clubului sau poate fi încercat gratuit prin completarea formularului de la butonul de mai jos.