Adrese oficiale Club

Adresă Club observații apel digitalizare PNRR

Clubul Fermierilor Români, în calitate de organizație care își concentrează eforturile către susținerea și demararea inițiativelor destinate sprijinirii procesului de integrare a soluțiilor digitale în agricultura românească, salută cu bucurie apelul de proiecte aferent pachetului Componentei C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Investiția I3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat.

În acest sens, pe baza ghidului lansat în dezbatere publică, Clubul a transmis către Ministru solicitare pentru analiza următoarelor aspecte de interes:

Capitolul 2, Subcapitolul 2.7 Definiții x) perioada de durabilitate - intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să mențină investiția. Perioada de durabilitate este de 3 ani. Termenul începe să curgă de la momentul finalizării proiectului. Durabilitatea reprezintă măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale și valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare.

În relație cu cele expuse la C2. S2.7 din Ghidul Solicitantului Clubul solicită clarificarea aspectului „momentul finalizării proiectului” – în acest sens, nevoia identificată de Club este de a menționa cu fermitate dacă momenul finalizării proiectului este dat de depunerea cererii finale sau de efectuarea ultimei plăți de către autoritatea împuternicită a programului.

Capitolul 3, Subcapitolul 3.7 Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte s) se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv: i) ...xii)

Clubul supune atenției ministrului situația în care un solicitant în cadrul apelului îndeplinește la momentul depuneri cererii de finanțare unul sau mai multe dintre criteriile de intensitate digitală. Propunem ca în aceste situații, criteriile existente să poată fi luate în considerare în cuantumul celor 6 criteri DNSI minime. În cazul în care, acestea nu pot fi luate în considerare, iar solicitantul trebuie să aleagă alte 6 criterii, vă rugăm să clarificați cum se va face verificarea acestui aspect la momentul depunerii raportului tehnic IT.

În relație cu cele menționate la Capitolul 3, Subcapitolul 3.7 Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelului de proiecte, Clubul propune o abordare bazată pe rezultatele exercițiului financiar anterior încheiat al microîntreprinderilor și întreprinderilor mici la Capitolul 3, Subcapitolul 3.6 Valoarea maximă eligibilă a unui proiect; Clubul crede cu tărie că, includerea unui criteriu în care să se raporteze la cifra de afaceri aferentă ultimului an financiar încheiat, are potențialul de a îmbunătăți performanța digitală și economică a acestor tipuri de întreprinderi. Cele două categori generează un nivel ridicat al cifrei de afaceri, cu un număr redus de angajați, aspect pentru care susținem ca aceștia să poată solicita un grant nerambursabil cu o valoare mai mare decât cele prezentate în forma actuală a ghidului. De asemenea, reamintind problematica criteriilor DESI existente la nivelul întreprinderilor, Clubul supune atenției Ministrului propunerea de a  acorda sprijin financiar în cadrul acestui apel pornind de la nivelul de intensitate digitală al întreprinderii la momentul solicitării acestuia. Astfel, atât întreprinderile care măsoară o intensitate ridicată a DESI, cât și întreprinderile care măsoară un nivel scăzut/mediu al intensității DESI, ar fi motivate să maximizeze valoarea indicatorului. Această abordare contribuie direct la maximizarea rezultatelor aferente obiectivului principal al acestui apel.

Un alt punct pe care îl supune analizei ministerului este dat de cele stipulate la Capitolul 7, Subcapitolul 7.4. Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect (ETF), mai precis la nivelul criteriul de punctaj II.d) Proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național, unde avem rugămintea să ne ajutați cu indicarea acelor coduri CAEN, care sunt considerate pentru punctaj la categoria „servicii adresate populației”.

Adresa transmisă către Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene poate fi consultată mai jos.