Adrese oficiale Club

CFRO înainteaza către MADR o adresă privind solicitări de modificare a OG 966/2016

6 februarie 2024 -Clubul Fermierilor Români, în calitate de organizație care monitorizează cu atenție demersurile care au impact asupra agenților economici din sectorul agricol, am adus la cunoștință către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale o propunere de actualizare a legislației interne, pe baza celor semnalate de către fermierii membri. Astfel, am transmis rugămintea analizării posibilității de a modifica legislația aflată în vigoare la acest moment, respectiv Ordinul MADR nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului.

Nevoia de modificare și actualizare a Ordinului MADR 966/2016 devine evidentă în lumina Politicii Agricole Comune (PAC) atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în contextul angajamentului asumat de România în cadrul Planului Național Strategic PAC 2023-2017 prin stabilirea obiectivelor specifice în concordanță cu analiza SWOT realizată din care reies următoarele aspecte:

  1. Nevoia de adaptare a serviciilor de consultanță, din punct de vedere cantitativ și calitativ, la nevoile fermierilor – care sunt obstrucționate în prezent de OG 966/2016;
  2. Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, având ca temei juridic Directiva 91/676 CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole – dar, de asemenea, OG 966/2016 nu prevede în metodologia de analiză a solului măsurarea nitraților;
  3. Favorizarea schimbului de cunoștințe și diseminarea informațiilor cu efect direct asupra evoluției unităților de formare și consilierii în domeniul agrochimiei.

În cadrul art. 2 al acestui act normativ se menționează faptul că „Executarea studiilor prevăzute la art. 1 se realizează conform Metodologiei elaborării studiilor pedologice, vol. I, II, III, ediţia 1986, şi Instrucţiunilor privind executarea studiilor agrochimice, ediţia 1981, elaborate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti”.

Astfel, unul dintre principalele aspecte de analizat al acestui ordin este reprezentat de introducerea posibilității de elaborare a studiilor agrochimice conform metodologiei din anii 1986 și a instrucțiunilor din 1981 elaborate de către ICPA București. Semnalăm acest lucru deoarece metoda propusă în acest act normativ, respectiv „Indicele de azot”, dezvoltată de Hera și Borlan în anul 1965, care nu furnizează informații relevante, deoarece nu măsoară nivelul ionilor de nitrat (NO3), nu evaluează concentrația ionilor de amoniu (NH4) și nu contribuie la elaborarea corectă a tehnologiilor de fertilizare deoarece această metodologie de analiză a solului nu mai este de actualitate în raport cu cerințele și progresele tehnologice din prezent.

În prezent, state emergente similare României, realizează analiza solului prin tehnologii performante, capabile să măsoare nivelul nitraților din sol la o precizie de 0,01 ppm (părți pe milion). Cu toate acestea, forma actuală a Ordinului 966/2016 limitează măsurarea azotului și a altor substanțe din sol, care pot conduce la un consum inadecvat de îngrășăminte în cadrul fermelor mijlocii și mari, generând astfel costuri ridicate și ineficiențe în procesul de producție. Antreprenorii care administrează ferme de dimeniuni mici, din lipsa unor astfel de analize realizate în conformitate cu legislația actuală nu utilizează îngrășăminte, iar terenurile aflate în folosință devin neproductive, riscând pierderea obiectului de activitate. 

Subliniem astfel, necesitatea actualizării metodologiei de analiză a calității solului și alinierea la performanțele tehnologice la nivel european care va aduce beneficii imediate pentru fermierii români prin determinarea cu exactitate a dozei corecte de azot necesară în sol, atât toamna, cât și în perioada primăverii, prin măsurarea nivelului de azot din sol.

Având în vedere cele enunțate anterior, am rugat analiza propunerii de modificare a Ordonanței de Urgență 966/2016 conform următoarelor sugestii:

  1. Modificarea și completarea art. 2 astfel încât, procedura de elaborare a studiilor agrochimice și pedologice să poată include și utilizarea actualelor metodologii performante, cu condiția respectării manualelor tehnice elaborate de firma producătoare care a dezvoltat respectiva metodologie, verificarea fiind efectuată de către direcțiile județene agricole în laboratorul care solicită acreditarea.
  2. Eliminarea mențiunii privind participarea membrilor oficiali ai direcțiilor județene de analiză a solului din comisia de verificare de la art. 15 (4) pentru a reflecta faptul că verificarea laboratoarelor private poate fi efectuată de către direcțiile agricole județene, fără ca reprezentanții OSPA să fie implicați în această comisie, având în vedere aspectele de confidențialitate și protejarea informațiilor comerciale sensibile.

De asemenea, susținem sprijinirea fermierilor români prin măsuri care să contribuie la diseminarea informațiilor și încurajarea acestora în efectuarea analizelor de sol anual și promovarea concurenței între agenții economici din acest domeniu, în vederea protejării mediului prin creșterea producției agricole și eficientizarea economică. Totodată, subliniem importanța stimulării organizațiilor care realizează performanță în domeniul cercetării agrochimice, astfel încât fermierii români să poată beneficia de aplicarea celor mai noi tehnologii în contextul diminuării consumului de substanțe chimice la nivelul suprafețelor agricole deținute.

În final, reiterăm importanța implementării acestor noi metodologii provenite din diverse surse internaționale, în contextul ajustării Ordinului 966/2016 pentru a ne asigura că rămânem aliniați cu practicile europene de gestionare sustenabilă a resurselor naturale, menținând astfel standardele internaționale prin respectarea preocupărilor de mediu din agricultură.