Licitație achiziție grâu pentru rezerva de stat

Licitație achiziție grâu pentru rezerva de stat

Am primit de la Banca Română de Mărfuri invitația de a participa la ședințele electronice de tranzacționare de pe Piața la Disponibil, Ringul de Cereale.

Vă transmitem atașat documentele cu informații suplimentare oferite de BRM. Licitațiile au drept scop achiziția de grâu de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Mai jos, puteți regăsi o sinteză privind condițiile obligatorii și cumulative pentru participarea la licitația ANRS.

Agenția de brokeraj: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

Client: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS prin ANRSPS – Unitatea Teritorială 515)

 • Se licitează loturi de 10.000 de tone, neadmițându-se loturi mai mici.
 • Se prezintă certificate de calitate emise de o companie independentă de survey, se menționează TUV Renar ca profil.
 • Calitatea trebuie să respecte condițiile de marfa “Grâu Panificație” conform Manual de Gradare.
 • Se eșantionează întreg lotul de 10.000 tone, nu este permisă analiza care nu reprezintă întreg lotul.
 • Costurile cu survey-ul pentru prelevare și analizare sunt în contul ofertantului.
 • Păstrarea cantității de grâu achiziționate se realizează conform contractului de depozit custodie temporară, anexat caietului de sarcini, pe o perioadă limitată de maxim 1 an, fără obligații de plată în sarcina ANRSPS.
 • Depozitarea pe o perioadă de maxim 1 an cuprinde cel puțin următoarelor operațiuni: cântărirea intrare/ieșire, recepția intrare/ieșire în/din depozit, încărcarea/descărcarea produsului în/din mijloacele de transport, condiționare, tratamente, depozitare, alte operațiuni necesare pentru păstrarea integrității cantitative și calitative a stocului de grâu (prelevări probe, emitere de buletine de analiză, etc.).
 • Recepţia produsului se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și ANRSPS-UT 515.
 • Recepţia cantitativă şi calitativă a produsului se realizează de către ANRSPS- UT 515, pe fiecare PARTIDĂ (LOT), la data convenită între părţile contractante.
 • Recepţia cantitativă se face cu respectarea reglementărilor în materie de gestiune de bunuri materiale. Cantitatea de grâu recepționată trebuie să fie din recolta anului 2020.
 • Recepția se efectuează în baza următoarelor documente:
  1. Certificat de analiză emis de un surveyor independent (se menționează Renar).
  2. Formularul de gradare emis de un gradator autorizat.
  3. Se emite o notă de recepție de către UM 515 cu parametrii cantitativi și calitativi, conform celor de mai sus și a inspecției vizuale.
 • Lunar, se va verifica de către UT 515 calitatea și cantitatea stocului.
 • Prețul ofertei va reflecta cantitatea  ofertată în silozul unde se va ține stocul.
 • Factura va fi emisă în RON denominate în kilograme și va avea maxim 2 zecimale
 • Procesul verbal de recepție este document atașat facturii și fară de care plata nu va fi efectuată.
 • Plata va fi efectuată la 30 de zile de la recepția facturii.
 • Garanția de bună execuție contractuală este de 5% și va fi depusă în contul ANRSPS – UT 515 sub formă de numerar sau SGB (scriosare de garanție bancară).

CAIET DE SARCINI:

 • Planul incintei (la scară) cu amplasarea depozitelor, construcţiilor, clădirilor, căilor de acces, unde urmează a fi depozitat stocul de grâu rezervă de stat, document certificat conform cu originalul;
 • Diagrama silozului cu modul de numerotare al celulelor, document certificat conform cu originalul;
 • Schiţa spaţiului de depozitare (celule de siloz/magazie) cu dimensiunile interioare necesare calculării volumului spaţiului de depozitate asumată prin declaraţie pe proprie răspundere de către gestionarul de drept şi reprezentantul legal al depozitarului), document certificat conform cu originalul;
 • Date tehnice despre dotările spaţiilor de depozitare (instalaţii, echipamente, utilaje, etc.);
 • Autorizație de depozit (conform Ordinului MADR nr. 222/2006), document certificat conform cu originalul;
 • Autorizaţie sanitar-veterinară (conform Ordinului nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor);
 • Autorizaţii pentru operaţiuni DDD sau contract cu firmă specializată pentru operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și fumigare;
 • Certificat metrologic valabil al cântarului pentru mijloace de transport auto şi/sau al cântarului c.f., document certificat conform cu originalul;
 • Buletin de analize emis de un laborator neutru acreditat RENAR sau un organism similar din Uniunea Europeană pentru fiecare lot;
 • Formularul de gradare care trebuie să cuprindă rezultatele factorilor de gradare pentru grâu gradul Ro nr.1 conform Ordinului MADR nr. 228/2017;
 • Declarația fermă a ofertantului privind acceptul de a semna contractul de depozit custodie temporară pe o perioadă limitată de maxim 1 an, fără obligații de plată în sarcina ANRSPS, document în original;
 • Declarația fermă a ofertantului privind acceptul de a prezenta, în cazul în care este declarat câștigător, în termen de 15 zile de la recepția produsului, poliţa de asigurare cu valabilitate un an:
  • pentru cantitatea de grâu care face obiectul contractului cesionată în favoarea DEPONENTULUI, poliță de asigurare ce face parte integrantă din contractul de depozit custodie temporară, document în original;
  • pentru depozit (siloz și/sau magazie).

Termen de prezentare, prin B.R.M., la A.N.R.S.P.S. a documentelor este de maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea ordinului inițiator pe site-ul B.R.M.;

Documentele se prezintă, însoțite de opis  înregistrat la B.R.M., în ordinea sus menționată.  

Termenul de analiză: maxim 15 zile lucrătoare de la publicarea ordinului inițiator pe site-ul B.R.M., care include termenul de prezentare, prin B.R.M., a documentelor.

Pot participa la această procedură doar ofertanții care au prezentat, prin B.R.M., A.N.R.S.P.S. documentele prevăzute și au fost acceptați de A.N.R.S.P.S. în urma evaluării ofertelor tehnice. 

Termen de comunicare rezultat: maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de la Bursa Română de Mărfuri a raportului.

Termen de semnare: maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii către BRM de către ANRSPS a rezultatului final al tranzacţionării.

Contractul de furnizare: maxim 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului bursier.

Garanția Bursiera BRM: 25.000 RON

Comision BRM:  0.25 % din valoarea totală a contractului fără TVA

Pentru clarificări: alexandra.stanculescu@anrsps.gov.ro , constantin.cimpoeru@anrsps.gov.ro, irina.plachide@brm.ro și bogdan.butariu@brm.ro. irina.plachide@brm.ro și bogdan.butariu@brm.ro.   

Termen maxim pentru clarificări:  28.09.2020

Termen maxim de răspuns clarificări: 29.09.2020

Termen limită de depunere: 02.10.2020

Documentele se depun fizic la sediul BRM din strada Buzești 50-52, et 7, sector 1,  București.

Garanţiile bursiere constituite cu Scrisoare de Garanție Bancară se trimit/depun în original la sediul BRM din strada Buzești nr. 50 – 52, sector 1, etajul 7, cod poștal 011015.

Ordinele de sens contrar și garanțiile bursiere constituite prin virament sau scrisoare de realocare a garanțiilor existente se pot transmite și electronic, la adresele irina.plachide@brm.ro și bogdan.butariu@brm.ro.

Data și ora de desfășurare a ședinței electronice de tranzacționare va fi anunțată după evaluarea ofertelor și calificarea ofertanților, în funcție de momentul finalizării evaluării ofertelor de către comisia de evaluare. Se vor accepta în cadrul sedinței de tranzacționare doar ofertele care sunt declarate conforme și acceptabile conform prevederilor legale în vigoare. Ședința de tranzacționare se vă desfășura conform regulamentului bursier

Garanţia bursieră se vă achita astfel

 • OP în contul de garanţii al Bursei Române de Mărfuri: RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641, deschis la BCR Bucureşti, sucursala Unirea sau Scrisoare de realocare a garanțiilor existente la BRM București.
 • Scrisoare de Garanție Bancară în favoarea Bursei Române de Mărfuri valabilă 60 zile.

Persoane de contact:

 • Irina Plachide, tel.mobil   0728 859 032, E-mail irina.plachide@brm.ro
 • Bogdan Butariu, tel.mobil 0749 278 275, E-mail bogdan.butariu@brm.ro

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email