Comunicatul Comisiei Europene privind ajutoarele de stat

Comunicatul Comisiei Europene privind ajutoarele de stat

Comisia Europeană a adoptat cadrul temporar care permite țărilor membre să acorde ajutoare de stat celor care se confruntă cu dificultăți economice din cauza epidemiei de COVID-19.

Statele membre pot astfel acționa imediat prin măsuri de sprijin pentru toate întreprinderile, cum ar fi subvențiile salariale, suspendarea plății impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată sau a contribuțiilor sociale. În plus, statele membre pot acorda sprijin financiar direct consumatorilor (ex. în cazul serviciilor anulate).

În plus, statele membre pot acum să sprijine întreprinderile care se confruntă cu deficite de lichidități și au nevoie de ajutoare pentru salvare urgențe pentru a le face față.

Statele membre pot acum să despăgubească întreprinderile pentru daunele cauzate în mod direct de evenimente excepționale, cum sunt acelea cauzate de epidemie.

Cadrul temporar prevede cinci tipuri de ajutoare:

  • Granturi directe, avantaje fiscale selective și plăți în avans: statele membre vor putea să instituie scheme care să permită acordarea unei finanțări de până la 800 000 EUR unei întreprinderi pentru a răspunde nevoilor urgente de lichiditate ale acesteia;

Prin derogare de la aceasta prevedere, sectoarelor agricol, pescuit și acvacultura li se aplică următoarele condiții specifice:

– ajutorul nu poate depăși 120 000 EUR pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului și sectorului acvaculturii;

– ajutorul nu poate depăși 100 000 EUR pe întreprindere activă în cadrul activității primare a producției de produse agricole

– ajutorul acordat întreprinderilor active în producția primară de produse agricole trebuie să nu fie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață

  • Garanții de stat pentru împrumuturile contractate de întreprinderi de la bănci: statele membre vor fi în măsură să furnizeze garanții de stat pentru a se asigura că băncile continuă să acorde împrumuturi clienților care au nevoie de ele;
  • Împrumuturi publice subvenționate pentru întreprinderi: statele membre vor putea acorda întreprinderilor împrumuturi cu rate ale dobânzilor favorabile. Aceste împrumuturi pot ajuta întreprinderile să acopere nevoile imediate atât de capital circulant, cât și de investiții;
  • Garanții pentru băncile care direcționează ajutorul de stat către economia reală: unele state membre intenționează să se bazeze pe capacitățile de creditare existente ale băncilor și să le utilizeze drept canal de sprijin pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cadrul clarifică faptul că un astfel de ajutor este considerat un ajutor direct acordat clienților băncilor, nu băncilor în sine, și oferă orientări cu privire la modul în care se poate asigura faptul că denaturarea concurenței dintre bănci este minimă;
  • Asigurarea creditelor la export pe termen scurt: cadrul introduce o flexibilitate suplimentară cu privire la modul de a demonstra că anumite țări prezintă riscuri neasigurabile pe piața privată, permițând astfel ca statul să furnizeze, atunci când este necesar, asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

Având în vedere dimensiunea limitată a bugetului UE, principalul răspuns va proveni din bugetele naționale ale statelor membre. Cadrul temporar va contribui la direcționarea sprijinului către economie, limitând totodată consecințele negative asupra condițiilor echitabile de concurență de pe piața unică.

Astfel, cadrul temporar include o serie de garanții. De exemplu, acesta corelează împrumuturile subvenționate sau garanțiile oferite întreprinderilor cu dimensiunea activității economice a acestora, prin luarea în considerare a masei salariale, a cifrei de afaceri sau a nevoilor de lichiditate, precum și cu utilizarea sprijinului public pentru capitalul circulant sau de investiții. Prin urmare, ajutorul ar trebui să sprijine întreprinderile să treacă de această criză și să pregătească o redresare sustenabilă.

Cadrul temporar vine în completarea altor numeroase posibilități aflate deja la dispoziția statelor membre pentru a atenua impactul socioeconomic al epidemiei de COVID-19, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. La 13 martie 2020, Comisia a adoptat o Comunicare privind un răspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19, care ilustrează aceste posibilități. De exemplu, statele membre pot efectua modificări general aplicabile în favoarea întreprinderilor (cum ar fi amânarea impozitării sau subvenționarea șomajului tehnic în toate sectoarele), care nu intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat. De asemenea, acestea pot acorda compensații întreprinderilor pentru pagubele suferite din cauza epidemiei de COVID-19 și cauzate în mod direct de aceasta. Acest lucru poate fi util pentru a sprijini sectoarele afectate în mod special, cum ar fi transporturile, turismul, industria hotelieră și comerțul cu amănuntul.

Cadrul va fi în vigoare până la sfârșitul lunii decembrie 2020. În vederea asigurării securității juridice, Comisia va evalua, înainte de această dată, dacă durata trebuie extinsă.

 

Comunicarea Comisiei Europene (atât varianta extinsă, cât și sinteză) poate fi consultată în limba română accesând documentele de mai jos:

Comunicat integral Comisia Europeană Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în actualul COVID-19 RO

Comunicat sinteză CE Ajutoare_de_stat_Comisia_COVID-19

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email